ΑΑΔΕ: Ποιοι μπαίνουν στη ρύθμιση των 48 δόσεων

Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 48 δόσεις έχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που καλούνται και υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, μετά την κοινοποίηση σε αυτούς εντολής ελέγχου από την εφορία, ή πρόσκλησης για να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες σε περίπτωση ελέγχου των βιβλίων τους, αλλά πριν από την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού φόρου.

Το πράσινο φως για τη διεύρυνση των περιπτώσεων που μπορούν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση εξόφλησης χρεών, από 2 έως και 48 δόσεις, έδωσε με ειδική εγκύκλιό της (υπ’ αριθμ. Ε2222/26.11.2021) η ΑΑΔΕ, με το σκεπτικό ότι από τη στιγμή που οι φορολογούμενοι γνωρίζουν ότι ελέγχονται και συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των φορολογικών αρχών, πρέπει και αυτοί να έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες ανέρχονται από δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) ή από δύο (2) έως σαράντα οχτώ (48), εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές.

Δεκτές οι αιτήσεις

Στο πλαίσιο αυτό οι εφορίες θα κάνουν δεκτές όλες τις αιτήσεις υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι οι φορολογούμενοι υποβάλλουν εντός των προβλεπόμενων από το νόμο χρονικών ορίων τις δηλώσεις που διορθώνουν τα οικονομικά τους στοιχεία. Η σχετική αίτηση για υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ενώ εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης καθώς και σε περιπτώσεις οφειλών που έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, ανεξάρτητα από το αν τηρείται ή όχι, η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή άλλη Υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η αίτηση μάλιστα για ένταξη στη ρύθμιση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Επισημαίνεται βέβαια ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να είναι ενήμερος στις υπόλοιπες οφειλές του, ενώ εάν στην πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, της οποίας οι όροι τηρούνται, έχουν ενταχθεί και άλλες οφειλές, οι οποίες όμως δεν δύνανται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, γι’ αυτές εξακολουθεί να ισχύει η υπάρχουσα πάγια ρύθμιση. Εάν στην απολεσθείσα πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις είχαν ενταχθεί και άλλες οφειλές, οι οποίες όμως δεν δύνανται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση καταβολής σε έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, αυτές είτε πρέπει να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο.