Alpha Bank: 298 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένα κέρδη στο 9μηνο

Στα 298 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank, εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων ύψους 5,8% στο 9μηνο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, «η επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy τον Ιούνιο και η υπογραφή της συμφωνίας για το Project Cosmos τον Οκτώβριο συνιστούν σημαντική πρόοδο στην προσπάθειά μας να μετασχηματίσουμε την Alpha Bank σε μία Τράπεζα πιο ανθεκτική και αποδοτική, ικανή να αξιοποιήσει το ακόμη ισχυρότερο κεφαλαιακό της προφίλ για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των Μετόχων, των Πελατών και της Κοινωνίας. Κατά το eννεάμηνο του 2021, τα προσαρμοσμένα kέρδη μας μετά από Φόρους ανήλθαν σε  300 εκατ., εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων ύψους 5,8%.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά πάνω στους κύριους πυλώνες του Στρατηγικού μας Σχεδίου “Project Tomorrow”, που είναι η πελατοκεντρική μας ανάπτυξη, η αναβάθμιση του λειτουργικού μας μοντέλου και η περαιτέρω ενίσχυση της οργανωτικής μας αποτελεσματικότητας, προκειμένου να αυξήσουμε την κερδοφορία μας σε διψήφια ποσοστά. Επιβεβαίωση αυτής μας της δέσμευσης αποτελεί και η δημόσια παρουσίαση της προόδου του Προγράμματος Μετασχηματισμού μας “the alpha blueprint”, η οποία έτυχε θερμή υποδοχής, τόσο από τους Ανθρώπους μας όσο και από την αγορά.

Η Alpha Bank παρείχε σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία, με δάνεια ύψους ευρώ 3,8 δισ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, με παράλληλη επιτάχυνση του ρυθμού πιστωτικής της επέκτασης. Η αύξηση των χορηγήσεων και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος συνέβαλαν στην ενίσχυση των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες σε ευρώ 109,8 εκατ. στο γ’ τρίμηνο του 2021, επίδοση που ξεπερνά τον στόχο των ευρώ 100 εκατ. για δεύτερο συνεχές τρίμηνο.

Επιπλέον, έχουμε ήδη επιτύχει περίπου το 50% του προβλεπόμενου για την περίοδο 2021-2024 στόχου μείωσης του κόστους, διασφαλίζοντας οφέλη, αρχής γενομένης από το 2022. Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού (“the alpha blueprint”) βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση για την επίτευξη και των υπόλοιπων στόχων αποδοτικότητας. Ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των δανείων της συναλλαγής “Cosmos” στα “Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση”, σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας μας με την Davidson Kempner, πετύχαμε μία πολύ ουσιαστική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου να μειώνεται σε ποσοστό χαμηλότερο του 1%, για τρίτο συνεχές τρίμηνο. Η επικείμενη ολοκλήρωση των συναλλαγών που δρομολογούμε θα διασφαλίσει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού μας, καθώς βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης του στόχου μας να μειώσουμε τον Δείκτη μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μας σε μονοψήφιο ποσοστό στις αρχές του 2022».

Οι χορηγήσεις

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ευρώ 40,6 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, σε σχέση με ευρώ 43,5 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των δανείων της τιτλοποίησης Cosmos, μεικτής λογιστικής αξίας ύψους ευρώ 3,41 δισ. στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», εν όψει ολοκλήρωσης της συναλλαγής και ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 3,8 δισ. της συναλλαγής Galaxy. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 34,1 δισ. από ευρώ 37 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2021. Κατά το εννεάμηνο 2021, η Alpha Bank συνέχισε να στηρίζει σταθερά τους Πελάτες της, με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα, να ανέρχονται σε ευρώ 3,8 δισ., κυρίως στους κλάδους των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού, της ενέργειας, και της μεταποίησης. 

Το εννεάμηνο του 2021, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε ευρώ 0,8 δισ., επιβεβαιώνοντας τον τεθέντα στόχο για το 2021. Η πιστωτική ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω δεδομένου του σημαντικού αριθμού επενδύσεων που έχουν προγραμματισθεί για τα επόμενα τρίμηνα. Πέραν από την αναπτυξιακή δυναμική του RRF που αναμένεται από το 2022 και μετά, η Alpha Bank βρίσκεται ήδη στη διαδικασία ανάληψης ορισμένων σημαντικών έργων που δεν σχετίζονται με το RRF. Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, η Τράπεζα έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει σημαντικές επενδύσεις, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, της εστίασης και των υποδομών, με στόχο τη δημιουργία των συνθηκών για μία μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Galaxy) αυξήθηκε κατά 1,2% σε ετήσια βάση ή ευρώ 0,3 δισ. και ανήλθε σε ευρώ 28,4 δισ.

Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2% το εννεάμηνο 2021. 

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 497 Καταστήματα, έναντι 534 Καταστημάτων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου προγράμματος εξορθολογισμού του Δικτύου. Τον Σεπτέμβριο 2021,
τα Καταστήματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε 313. Παρά τη μείωση των Καταστημάτων, η ετήσια παραγωγικότητα σε επίπεδο Καταστήματος έχει βελτιωθεί, με υψηλότερες εκταμιεύσεις δανείων σε Ιδιώτες, καθώς και αυξημένο μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις.

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά  2,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση, και ανήλθαν σε  5,9 δισ. το γ’ τρίμηνο 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των δανείων της συναλλαγής Cosmos, στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση». Σε οργανικό επίπεδο, τα μη Εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 61 εκατ. σε
τριμηνιαία βάση, καθώς η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και οι αποπληρωμές που συνεχίστηκαν το γ’ τρίμηνο 2021, αντιστάθμισαν μερικώς τις εισροές που προέκυψαν από τη λήξη των μορατορίων πληρωμών.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, η Τράπεζα ανακοίνωσε στις 22 Οκτωβρίου 2021, την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες που διαχειρίζεται η Davidson Kempner Capital Management LP, αναφορικά με την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης ενός χαρτοφυλακίου, κατά βάση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ύψους μεικτής λογιστικής αξίας Eυρώ 3,4 δισ. («Συναλλαγή Cosmos»). Ως προς αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη πιστοληπτική
διαβάθμιση κάνοντας χρήση των διατάξεων του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», και έχει υποβληθεί την 15.10.2021 η σχετική αίτηση υπαγωγής της τιτλοποίησης Cosmos στο Πρόγραμμα. Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Cosmos, συνολικής αξίας έως 1,7 δισ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021, με την προϋπόθεση λήψης των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων.

Παράλληλα με αυτήν την πρωτοβουλία, η Τράπεζα έχει εκκινήσει την προετοιμασία μίας σειράς συναλλαγών για την περαιτέρω εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ, συνολικής λογιστικής αξίας έως   4,71 δισ., που θα της επιτρέψουν να επιτύχει δείκτη MEA 13% έως το τέλος του έτους και μονοψήφιο ποσοστό MEA εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Ως αποτέλεσμα, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα, μειώθηκε σε 16,6% ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε στο 19,9%

Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα συνέχισαν την καθοδική πορεία και ανήλθαν σε 3,3 δισ. μειωμένα κατά  1,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Ο Δείκτης Καθυστερήσεων στην Ελλάδα μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό και διαμορφώθηκε σε 9,1%2 επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου και σε 12,9% σε επίπεδο Ομίλου.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, τα υπόλοιπα των Δανείων σε καθυστέρηση για τον Όμιλο ανήλθαν σε  5,5 δισ. ευρώ.