ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα προκήρυξης 7473/2020

Γνωστοποιείται ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) εξέδωσε τα οριστικά  αποτελέσματα της υπ’ αριθ. 7473/2020 Προκήρυξής της (ΦΕΚ.32/τ.προκ. Α.Σ.Ε.Π./18.08.2020) για την πλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης (μια μόνο φορά), σύμφωνα με το ν. 4314/2014 (Α΄265) όπως ισχύει.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, κατάταξης,  κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους . 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο πίνακας κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων) καθώς και  οι πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους.

Oι οριστικοί πίνακες προσληπτέων καταχωρούνται στον διαδικτυακό τόπο της Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε. (www.ktpae.gr) και του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και αποστέλλονται από την ΚτΠ Α.Ε. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ΄).