Δεν τίθεται θέμα προθεσμίας για το φοιτητικό επίδομα

Δεν τίθεται θέμα προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού επιδόματος. Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις μέχρι το τέλος κάθε χρονιάς.

Δεν τίθεται  θέμα προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού επιδόματος. Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις μέχρι το τέλος κάθε χρονιάς.

Το money-money.gr δημοσιεύει παρακάτω τις δύο σχετικές εγκυκλίους, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι σε περίπτωση που τις χρειαστούν.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φοιτητικό επίδομα

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
TMHMA: A΄

Αριθ. Πρωτ: 2/39647/0026
Σχετ: 2/27178/0026


Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θεόδωρος Δημητρίου
Τηλέφωνο : 210 6987733
FAX : 210 6987730
ΘΕΜΑ : Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
ΣΧΕΤ : Έγγραφό σας 163881/14091/28-3-2013
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α.15), « Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 10 του ν.3255/2004 (Α.138) και 5 παρ. 14 του ν. 3296/2004 (Α.253), χορηγείται από το 2004 και εξής στεγαστικό επίδομα φοιτητών.
2. α. Με τις διατάξεις της παρ. 10α, του αρθ. 45 του ν. 4071/2012 (Α.85) ορίζεται ότι, τα πάγια κατ΄ αποκοπή χορηγήματα, μισθώματα κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών και δαπάνες του άρθρου 37 του ν. 2362/1995 (Α.247), στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το ανωτέρω στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις 11-5-2012, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).
Αθήνα 30 - 8 - 2013
Αριθ. Πρωτ: 2/39647/0026
Σχετ: 2/27178/0026
ΠΡΟΣ:ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
‘’ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ’’
Χατζηγιάννη Μέξη 5
115 28, ΑΘΗΝΑ
KOIN: 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τμήμα Δ΄
Διοικητικής Υποστήριξης και
Φοιτητικής Μέριμνας
Α. Παπανδρέου 37,
151 80, Μαρούσι
2. κ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Σταυρίδου 18
190 09, ΡΑΦΗΝΑ
3. Τ.Ε.Ι. Λάρισας
Τμήμα Σπουδαστικής
Μέριμνας
Τ.Κ. 411 10
ΛΑΡΙΣΑ
2
β. Περαιτέρω με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται επίσης ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προαναφερόμενης νομοθετικής ρύθμισης (ν. 4071/2012).
γ. Οι ανωτέρω δαπάνες πληρώνονται από την προαναφερόμενη ημερομηνία και εξής αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες Υ.Δ.Ε. και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η αριθ. 2/19525/0026/21-2-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β.393), με την οποία επανακαθορίστηκαν η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του ανωτέρω φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης αυτού, που παρέμειναν όπως ίσχυαν κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της προαναφερόμενης κ.υ.α. στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή εναλλακτικά της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
5. Κατόπιν αυτών και επειδή με την αριθ. 2/19525/0026/21-2-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β.393), επανακαθορίστηκε όπως προαναφέρεται η διαδικασία για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών χωρίς όμως να τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αυτήν οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του, οπότε σε κάθε περίπτωση διαθέτει κατά την υποβολή της το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Με εντολή Αναπ. Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
1) Γραφ. κ. Αναπλ. Υπουργού ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΚΡΗΣ
(Σχετ. το από 13-8-2013 Σημείωμα)
2) Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέως Δημ. Πολιτικής
3) Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντή Δημοσιον. Ελέγχων
4)Δ26/Α΄
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστ/νος Διεκ/σης α.α.
3
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Φάκελος δικαιολογητικών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Δ26 (3)
Συντ.- Δημ. Ελεγκτές (5)
Πανεπιστημίου 20, Αθήνα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΚΡΗΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Φάκελος δικαιολογητικών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) Γραφ. Γεν. Γραμματέως
Κ. Πεντάζου Ηλία (1)
2) Γραφ. Γεν. Διευθυντή
κ. Βασ. Λέτσιου (1)
3) Δ26 (3)
4) Συντ. - Δημ. Ελεγκτές (3)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Φάκελος δικαιολογητικών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1) Γραφ. Γεν. Διευθυντή
κ. Βασ. Λέτσιου (1)
2) Δ26 (3)
3) Συντ. - Δημ. Ελεγκτές (5)
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστ/νος Διεκ/σης α.α.

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
-----
Αθήνα, 31-3-2014
Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ.5/48322/Β3
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες Γ.Κρικώνης
Τηλ. : 210-3443465
Email : foitmer@minedu.gov.gr
FAX : 210-3442365
ΠΡΟΣ: Πρυτανείες Πανεπιστημίων και Προέδρους των Ανωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
(με την παράκληση να ενημερωθούν άμεσα τα Τμήματα και Προγράμματα
Σπουδών αρμοδιότητας τους)
Θέμα: Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Με αφορμή ερωτήματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αναφορικά με την προθεσμία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας μας με την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίστηκε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/39647/0026/30-8-2013 έγγραφο της, το οποίο και σας διαβιβάζουμε, δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του προσκομίζοντας το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΚΑΡΙΛΑ