Επιδότηση παγίων δαπανών: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά

Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ,MyBusinessSupport για την υποβολή δικαιολογητικών των επιχειρήσεων για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Αρχή. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 30η Σεπτεμβρίου του 2021.
Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για την επιδότηση τα εξής:
1.Βήμα-βήμα η διαδικασία υποβολής για την αίτηση
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). . Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ύψος της ενίσχυσης που αιτείται να λάβει.
-Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:
α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021,
β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. Όπως τονίζεται στην απόφαση τα στοιχεία που θα υποβληθούν δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τους κωδικούς TAXISnet. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Παράλληλα ελέγχεται αυτοματοποιημένα η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet.2.Πάγιες δαπάνες:
Ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί στα κάτωθι πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 (Έντυπο Ε3):
α) Παροχές σε εργαζόμενους (581)
β) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων (585/007)
γ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (585/009)
δ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής (585/010)
ε) Ενέργεια (585/011)
στ) Ύδρευση (585/012)
ζ) Τηλεπικοινωνίες (585/013)
η) Ενοίκια (585/014)
θ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (585/016)
ι) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (586).
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 (έντυπο Ε3), ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3)