Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στην απόκτηση της Θαλής από την Motor Oil

Σε συνεδρίαση του Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 22 Φεβρουαρίου 2022 (Απόφαση 808/2023), αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (εφεξής και «ΜΟΗ») επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής και «ΘΑΛΗΣ»), κατά την έννοια του άρθρου 5, παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011.

Οι σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η ΘΑΛΗΣ αφορούν τον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων και τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, ως προς τον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων, οι επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η ΘΑΛΗΣ είναι οι α) αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, β) αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων και γ) αγορά για την κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.

Επιπλέον, ως προς τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας, οι επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η ΘΑΛΗΣ είναι α) αγορά κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και β) αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής.

Η μοναδική αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται αμφότερα τα μέρη είναι η αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής. Ως σχετική προϊοντική αγορά της συγκέντρωσης δύναται να θεωρηθεί και η αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής, στην οποία δραστηριοποιείται μόνο ο όμιλος ΜΟΗ, αλλά συνδέεται καθέτως με την αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, στην οποία δραστηριοποιούνται αμφότερα τα μέρη.

Στην συγκέντρωση δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές σε οριζόντιο ή/και κάθετο επίπεδο, καθώς σε καμία σχετική αγορά δεν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια α) δραστηριοποίησης τουλάχιστον δύο εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 15% (όσον αφορά στις οριζόντιες αγορές) ή β) δραστηριοποίησης μίας τουλάχιστον εκ των συμμετεχουσών εταιρειών και συνολικού μεριδίου αγοράς τουλάχιστον 25% (όσον αφορά στις κάθετες αγορές).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει την κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (εφεξής και «ΜΟΗ») επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής και «ΘΑΛΗΣ»), κατά την έννοια του άρθρου 5, παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.