Καταναλωτικές δαπάνες: «Άλμα» 15,3% στο β’ τρίμηνο

«Άλμα» 15,3% σημείωσαν οι καταναλωτικές δαπάνες το β’ τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 31,8 δισ. ευρώ από 27,6 δισ. ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το
ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 3,8% κατά το 2ο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με 10,7% το 2ο τρίμηνο του
2020.

Τα στοιχεία της Αρχής για το 2ο τρίμηνο 2021 είναι προσωρινά και αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19, κυρίως από τα μέσα Μαρτίου 2020 και έπειτα, όταν τέθηκαν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.

 

Για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων, καθώς και η ίδια μεθοδολογία εκτίμησης με τα προηγούμενα τρίμηνα.

 

 

Επιπλέον, έγιναν ad-hoc αλλαγές στη χρονικά προσαρμοσμένη ταμειακή μέθοδο για δεδουλευμένη βάση, ως αποτέλεσμα της αναστολής  υποχρέωσης καταβολής φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αναφορικά με τα μέτρα για τα διάφορα είδη  δαπανών του Κράτους, διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις κυρώθηκαν μετά το τέλος του 1ου τριμήνου 2020 και οι  ταμειακές πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτά τα μέτρα πραγματοποιούνται κατά την περίοδο μετά το 1ο τρίμηνο  2020.