ΚΕΠΕ: Αυξήθηκε ο «δείκτης φόβου» - Ενίσχυση της αβεβαιότητας για την ελληνική αγορά

Το ΚΕΠΕ καταρτίζει και δημοσιεύει σε μηνιαία βάση δύο καινοτόμους  και εξειδικευμένους δείκτες με στόχο την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας.

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

ΚΕΠΕ: Αυξήθηκε ο "δείκτης φόβου" - Ενίσχυση της αβεβαιότητας για την ελληνική αγορά

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιανουάριο του 2024,2 ο ΣΔΠ σημείωσε άνοδο, σε συνέχεια της οριακής ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, και παραμένει σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Η εν λόγω εξέλιξη ενισχύει τις ενδείξεις για ανάσχεση των πρόσφατων καθοδικών τάσεων του ΣΔΠ και μετάβαση σε πορεία ανόδου. Συνεπώς, αντανακλά ενίσχυση των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για μια ενδιάμεση βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. Σε αυτή τη βάση, θεωρείται ότι δεν επικρατούν οι όποιες δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στην αύξηση των γεωπολιτικών κινδύνων. Για την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ.

Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να προσφέρει επιπλέον πληροφόρηση αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Δείκτης “Φόβου” KEPE GRIV

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης “φόβου” αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large
Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV αυξήθηκε τον Απρίλιο του 2024, φτάνοντας το 26,70% στις 30/4/2024 από 22,40% στις 28/3/2024 (Βλ. Διάγραμμα 2).

πιν

Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη αυξήθηκε, φτάνοντας το 26,32% τον Απρίλιο του 2024 από 24,44% τον Μάρτιο του 2024. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,23%. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.