Κορωνοϊός: Ποιοι δικαιούνται να καταβάλουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο

Οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ενοίκια για τα ακίνητα στα οποία έχουν τις επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις, εφόσον έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω του κορωνοϊού, δικαιούνται να καταβάλουν μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια επαγγελματικής στέγης για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου. Το δικαίωμα καταβολής ενοικίων μειωμένων κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο έχουν και οι μισθωτοί στους οποίους έχουν παραχωρηθεί ακίνητα ή αυτοκίνητα για επαγγελματική χρήση με τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι που διαμένουν σε ενοικιαζόμενες κύριες κατοικίες, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους ανεστάλησαν λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού και της συνακόλουθης διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνταν.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα προβλέπονται στο δεύτερο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού, δικαίωμα καταβολής του 60% των μισθωμάτων των μηνών Μαρτίου και Απριλίου έχουν:

1) Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, για τα μισθώματα των επαγγελματικών ακινήτων, σε περίπτωση που τα νοικιάζουν.

2) Οι μισθωτοί στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό

3) Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, για τα μισθώματα που τυχόν καταβάλλουν για τις κύριες κατοικίες τους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα ενοίκια επαγγελματικής στέγης και στα ενοίκια κύρια κατοικίας, δηλαδή στις περιπτώσεις 1 και 3 των προηγούμενων παραγράφων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία έδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

«Με το ανωτέρω μέτρο δεν θεσπίζεται κανενός είδους γενικευμένη μείωση των μισθωμάτων σε όλες τις μισθώσεις. Το μέτρο είναι ειδικό ως προς τους δικαιουμένους και ως προς το δίμηνο χρόνο ισχύος του, καθόσον αφορά:

*Τα ενοίκια των επαγγελματικών εγκαταστάσεων (καταστημάτων και γραφείων) των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους και όχι όσων κλείνουν με δική τους επιχειρηματική απόφαση, και

*Τα ενοίκια της κύριας κατοικίας των εργαζομένων στις συγκεκριμένες αυτές επιχειρήσεις, των οποίων εργαζομένων έχει ρητά ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους λόγω των ανωτέρω μέτρων και εξ αυτού του λόγου δεν μισθοδοτούνται.

Επίσης ειδικότερα σε ότι αφορά τα μισθώματα κατοικιών είναι σαφές ότι δεν αφορά τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα γενικά, τους συνταξιούχους, τους εισοδηματίες και κάθε άλλη κατηγορία ενοικιαστών κύριας κατοικίας. Ομοίως δεν αφορά μισθώματα δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής, προσωρινής διαμονής και μισθώσεων για κάθε άλλο είδος χρήσης πλην της κύριας κατοικίας εργαζόμενου του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί λόγω της αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχειρήσεως στην οποία εργάζεται.»