Οδηγός: Τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε το φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ

Γονείς με παιδιά που σπουδάζουν στην επαρχία προσοχή. Το υπουργείο Παιδείας, με απόφασή του άλλαξε τη διαδικασία χορήγησης του φοιτητικού επιδόματος. Πλέον οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται να προσέλθουν στις εφορίες. Οι αιτήσεις, τη μορφή των οποίων μπορείτε να δείτε στο αφιέρωμα που ακολουθεί, θα πρέπει να κατατίθενται στα πανεπιστήμια. Δείτε όλες τις πληροφορίες για το επίδομα των 1.000 ευρώ.

Γονείς με παιδιά που σπουδάζουν στην επαρχία προσοχή. Το υπουργείο Παιδείας, με απόφασή του άλλαξε τη διαδικασία χορήγησης του φοιτητικού επιδόματος. Πλέον οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται να προσέλθουν στις εφορίες. Οι αιτήσεις, τη μορφή των οποίων μπορείτε να δείτε στο αφιέρωμα που ακολουθεί, θα πρέπει να κατατίθενται στα πανεπιστήμια. Δείτε όλες τις πληροφορίες για το επίδομα των 1.000 ευρώ.

Διαβάστε εδώ: Πώς θα λάβετε το φοιτητικό επίδομα για το 2014

Στις αρχές Απριλίου διευκρινίστικε ότι δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή του φοιτητικού επιδόματος.

Επομένως οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της απαίτησης, δηλαδή στο τέλος του έτους. Αρχικά, τα ΑΕΙ και ΤΕΙ σε σχετικές καλούσαν τους ενδιαφερόμενους  να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και τις 31 Μαρτίου, αλλά τώρα διευκρινίζεται ότι θα δέχονται αιτήσεις μέχρι και το τέλος του έτους. • Οι δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλουν σχετική αίτηση − υπεύθυνη δήλωση την οποία μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ:

TA_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΓΙΑ_ΤΟ_ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ_ΕΠΙΔΟΜΑ

 • Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής.
 • Η διεύθυνση φοιτητικής μέριμνας συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης της επόμενης ενότητας  αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών και την προωθεί στις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας προκειμένου να εκδοθεί το ένταλμα πληρωμής

  Όπως προκύπτει από το κείμενο της απόφασης, για να εκδοθεί το ένταλμα πληρωμής θα πρέπει να υπάρχουν  τα ακόλουθα δικαιολογητικά και πληροφορίες:

  1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

  2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:

  i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

  ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

  iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασμού],

  iv) την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα,

  ν) το πληρωτέο ποσό,

  vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  Η κατάσταση θα πρέπει να θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι.

  3. Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

  4.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:

  i) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.

  ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.

  β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

  5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

  6. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9).

  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

  8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή.

  9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

  10. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.
 • Σε περίπτωση που δύο φοιτητές συγκατοικούν και αναφέρονται και τα δύο ονόματα στο μισθωτήριο συμβόλαιο, τότε υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις, ο καθένας για το μισό του ποσού.

  11. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την υπηρεσία.

Οι προϋποθέσεις

Ποιοί είναι όμως οι δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησής του;

Ο λόγος για τον οποίο θα χρειαστεί να προσκομίσετε όλα αυτά τα δικαιολογητικά, είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροίτε για να εισπράξετε τα 1000 ευρώ.

Δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος είναι όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη εκτός της κύριας κατοικίας τους. Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας τους. Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται:

1) Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

2) Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.,

3) Πιστοποιητικό σπουδών που χορηγεί η Σχολή, όπου θα αναφέρονται τα μισά τουλάχιστον μαθήματα στα οποία ο φοιτητής είχε επιτυχία.

4) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριος ή επικαρπωτής κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα 200 τ. μ.