ΟΤΕ: Πράσινο φως από τη ΓΣ στην απόσχιση κλάδου και την ακύρωση ίδιων μετοχών

«Πράσινο φως» στην απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων, αλλά και στην ακύρωση 8.818.730 ιδίων μετοχών, άναψε σήμερα (1/11) η γενική συνέλευση των μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 84,57% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

• Το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της OTE A.E. Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων και απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ.3, 57 παρ.2, 58- 73 και 83-87 του Ν.4601/2019, το Ν.4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν.4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 30/6/2022 και όρισε εκπρόσωπο της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της Σύμβασης Διασπάσεων.

• Την ακύρωση 8.818.730 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €24.957.005,90, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επίσης, τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η Αναφορά των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα δημοσιευτούν εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.