Ποιοι συνταξιούχοι εξαιρούνται από την παρακράτηση σύνταξης

Νέες κατηγορίες συνταξιούχων προστέθηκαν στη λίστα των εξαιρέσεων, στους οποίους δεν γίνεται παρακράτηση των συντάξιμων αποδοχών εφόσον εργάζονται.

Ειδικότερα στους συνταξιούχους που εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους, γίνεται παρακράτηση του 30% της συντάξιμων αποδοχών τους, από την 28η Φεβρουαρίου 2020, έναντι 60% που γινόταν μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Εν πάση περιπτώσει, οι συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στον ΕΦΚΑ, ενώ τα στοιχεία τους διασταυρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και την ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων των συνταξιούχων που απασχολούνται, υλοποιείται ηλεκτρονική εφαρμογή στον e-ΕΦΚΑ για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων των συνταξιούχων.

Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής εφαρμογής τροφοδοτούν το πληροφοριακό σύστημα πληρωμών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του παρόντος μειώσεων των συντάξεων.

Οι εξαιρέσεις

Από την περικοπή των συντάξεων εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων, οι οποίες με τη νέα απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη.
Ήδη εξαιρούνταν από τις περικοπές οι εξής κατηγορίες συνταξιούχων που εργάζονται:

  1. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που αναλαμβάνουν μη υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ εργασία ή δραστηριότητα: (αα) στην Επικράτεια, (ββ) σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατική Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και (γγ) σε Όργανα και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συντονισμένους κατ’ εφαρμογή των ν.3075/2002 (Α΄ 297) και ν.3620/2007 (Α΄ 276) Διεθνείς Οργανισμούς.
  2. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση αυτού.
  3. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’176), για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.
  4. Οι συνταξιούχοι με βάση το ν. 612/1977 (Α΄164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν.
  5. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν.1140/1981) ή το επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
  6. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
  7. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄85).
  8. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.»

Στις 8 αυτές κατηγορίες των εξαιρέσεων προστέθηκε άλλη μία και συγκεκριμένα η ακόλουθη:   
«Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄210)».
Πρόκειται για «τους στρατιωτικούς που είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία».