Πώς θα φορολογηθούν τα εταιρικά κινητά, οι παροχές σε είδος και οι προκαταβολές μισθών

Εταιρικά κινητά τηλέφωνα, δωροεπιταγές, κουπόνια για αγορές ειδών, παραχώρηση κατοικιών, παροχή εταιρικού αυτοκινήτου και πλήθος άλλων παροχών σε είδος προς τους εργαζόμενους θα αποτιμηθούν σε χρήμα και τα ποσά που θα προκύψουν θα προστεθούν στα καταβληθέντα ποσά μισθών προκειμένου να φορολογηθούν στο σύνολό τους με βάση την κλίμακα φόρου για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

Σημαντικά αυξημένους φόρους εισοδήματος θα πληρώσουν το 2015 εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι, καθώς το υπουργείο Οικονομικών θα επιβάλει φόρους με συντελεστές 22% έως και 42% σε όλες τις παροχές σε είδος που θα τούς έχουν δώσει οι εργοδότες τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Εταιρικά κινητά τηλέφωνα, δωροεπιταγές, κουπόνια για αγορές ειδών, παραχώρηση κατοικιών, παροχή εταιρικού αυτοκινήτου και πλήθος άλλων παροχών σε είδος προς τους εργαζόμενους θα αποτιμηθούν σε χρήμα και τα ποσά που θα προκύψουν θα προστεθούν στα καταβληθέντα ποσά μισθών προκειμένου να φορολογηθούν στο σύνολό τους με βάση την κλίμακα φόρου για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

Το νέο αυτό «χαράτσι» σε χιλιάδες μισθωτούς προβλέπεται από το άρθρο 13 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος θα λάβει φέτος κάθε εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού θα φορολογηθούν το 2015 με βάση την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις. Οι παροχές αυτές θα συνυπολογιστούν στο φορολογητέο εισόδημα του κάθε εργαζόμενου και θα υπαχθούν σε φόρο, εφόσον η συνολική αγοραία αξία τους (όλων μαζί αθροιστικά) υπερβεί το ποσό των 300 ευρώ κατά τη διάρκεια του 2014.

Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι θεωρούνται πλέον εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπόκεινται σε φόρο με συντελεστές 22%, 32% και 42% οι ακόλουθες παροχές σε είδος:

-Τα εταιρικά κινητά τηλέφωνα που χορηγούν οι επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους. Τα ποσά των λογαριασμών των κινητών αυτών τηλεφώνων που θα έχουν πληρωθεί από τις επιχειρήσεις θα θεωρηθούν ως εισοδήματα από μισθούς τα οποία "'ελαβαν" οι εργαζόμενοι που χρησιμοποίησαν τα τηλέφωνα!

-Οι «δωροεπιταγές» που χορηγούν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους.

-Οι διατακτικές για την αγορά αγαθών από συμβεβλημένα καταστήματα.

-Το ποσό του ενοικίου κατοικίας που καλύπτει η επιχείρηση για λογαριασμό εργαζομένου της.

-Τα εταιρικά αυτοκίνητα που δίνουν οι επιχειρήσεις για χρήση στους εργαζομένους τους.

-Οι προκαταβολές μισθού σε περίπτωση που αυτές ξεπερνούν τους 3 μηνιαίους μισθούς.

-Τα δάνεια που χορηγούν οι εταιρείες σε εργαζομένους, μετόχους ή μέλη τους.

Για κάθε εργαζόμενο όλες αυτές οι παροχές, καθώς και πολλές άλλες που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω ενδεικτικό κατάλογο, θα αποτιμηθούν σε χρήμα από την Εφορία και εφόσον διαπιστωθεί ότι όλες μαζί έχουν υπερβεί σε αξία τα 300 ευρώ το 2014, η αξία τους θα θεωρηθεί φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και θα προστεθεί στις συνολικές φορολογητέες αμοιβές του προκειμένου να φορολογηθούν όλα τα ποσά μαζί με βάση την κλίμακα φορολογίας των μισθωτών.

Σύμφωνα εξάλλου με το άρθρο 13 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος:

* Στην περίπτωση των προκαταβολών μισθών το ποσό που θα φορολογηθεί θα είναι ο τόκος που θα προκύψει από το επιτόκιο που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό αυτό θα αθροιστεί με τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου και θα φορολογηθεί με την κλίκακα φορολογίας εισοδήματος.

Για παράδειγμα για 4μηνη προκαταβολή μηνιαίου μισθού 1.500 ευρώ (σύνολο 6.000 ευρώ), θα θεωρηθεί ετήσιο εισόδημα και θα φορολογηθεί το ποσό των 169 ευρώ που αντιστοιχεί σε ετήσιους τόκους με επιτόκιο 2,81%. Στο φορολογητέο εισόδημα θα προστίθενται και παροχές σε είδος όπως τα κινητά τηλέφωνα που θα βαραίνουν τους εργαζόμενους με φόρους έως και 42%.

* Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό 30% του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία 3 έτη.

* Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρείται δάνειο.

* Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.