Προκήρυξη 37 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ ΕΕ), με το αριθ. πρωτ. 6186/21-9-2021 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης 37 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο 2021 και τον Νοέμβριο 2021.

Oι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουντις αιτήσεις τουςαποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή,με ξεχωριστό e-mailγια κάθε θέσηκαι με επισυναπτόμεναβιογραφικόσημείωμα, προαιρετική συνοδευτική επιστολήκαι σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίαςενοποιημένα σε ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΕΑ ΕΕ.: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Κρομλίδου)

Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη ΜΕΑ ΕΕ τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους εάν απαιτηθεί, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Συνεπώς, για τις προκηρυσσόμενες θέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25ηΟκτωβρίου 2021, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑΕΕ το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2021 ενώγια τις προκηρυσσόμενεςθέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25ηΝοεμβρίου2021, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ ΕΕ το αργότερο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου2021.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και,εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.

 

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ