Ψάλτης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank η επιτυχία της ΑΜΚ

ην επιτυχή ολοκλήρωση της αναπτυξιακής αύξησης κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε και επίσημα η Alpha Bank, δίνοντας πληροφορίες για την υπερκάλυψη της προσφοράς αλλά και για την κατανομή των αδιάθετων μετοχών. 

Παράλληλα, ο CEO της τράπεζας Β. Ψάλτης ευχαρίστησε τους μετόχους που συμμετείχαν, τονίζοντας ότι η Alpha μπορεί να υλοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους της, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των μετόχων στα χρόνια της κρίσης. 

Οπως αναφέρει η τράπεζα:  

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική της Αlpha Bank A.E., ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της προσφοράς 800.000.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 έκαστη, σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») και στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές (η «Δημόσια Προσφορά»).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, η οποία διήρκησε τρεις ημέρες και κατόπιν εισήγησης των Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) της Αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αlpha Bank όρισε την τιμή διάθεσης σε ευρώ 1,00 ανά Νέα Μετοχή. Το μεικτό ποσό που θα αντληθεί στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των ευρώ 800.000.000. Η Aύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ενισχύει τους κεφαλαιακούς δείκτες της Αlpha Bank, επιτρέποντας στην Τράπεζα να αναπτυχθεί δυναμικά και να εκμεταλλευτεί τις ελκυστικές ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς, οι οποίες δημιουργούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η Ιδιωτική Τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, με εξαιρετικά σημαντική υποστήριξη από υφιστάμενους μετόχους, διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ειδικούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (FIG specialists).

Oι νέες μετοχές κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Αlpha Bank, ενώ μετά την κάλυψη της κατά προτεραιότητας κατανομής, οι νέες μετοχές καλύφθηκαν από επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα -οι οποίοι έλαβαν περίπου 77% των μετοχών στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Ως προς τη γεωγραφική προέλευση, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές με έδρα στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο -σε σύνολο, άνω του 60% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η οποία καλύφθηκε από περίπου 130 θεσμικά ονόματα.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έτυχε σημαντικής αποδοχής και στο εσωτερικό, όπου τοπικοί θεσμικοί επενδυτές και περισσότεροι από 10.000 Ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.

Ο CEO του Ομίλου κ. Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές κύρους, που εκφράστηκε με υπερκάλυψη, επιβεβαιώνουν την ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στο Στρατηγικό Σχέδιο της Αlpha Bank και στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Μετόχους μας, στην Ελλάδα και διεθνώς, για την υποστήριξή τους και, βεβαίως, το Προσωπικό μας για τη συνεχή αφοσίωση που επιδεικνύει στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.

Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ τοποθετεί την Αlpha Bank σε θέση οδηγού στην εθνική προσπάθεια επιτάχυνσης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσω νέων επενδύσεων, που θα μετασχηματίσουν την οικονομία.

Παράλληλα, μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας και να ανταποδώσουμε την
εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι Μέτοχοί μας, κατά τα χρόνια της κρίσης».

Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί (περί) την 8η Ιουλίου 2021, οι νέες μετοχές αναμένεται να αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (περί) την 12η Ιουλίου 2021 και η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει (περί) την 13η Ιουλίου 2021.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό, με ξεχωριστή ανακοίνωση σε μεταγενέστερο στάδιο, σχετικά με τα επόμενα βήματα και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Οι Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές και Διαχειριστές του
Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners). Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner) και η Barclays Bank Ireland PLC και η AXIA Ventures Group Limited ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Η ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε., η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε., η WOOD & Company Financial Services, a.s. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).