Πώς ξαναμπαίνουν στις 120 δόσεις τα χρέη προς ΕΦΚΑ - Επανυπολογισμός εισφορών

Δεν χάνεται ο επανυπολογισμός των εισφορών των μη μισθωτών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων,  της περιόδου 2002 – 2016 εάν βρεθούν εκτός των 120 δόσεων.

Αυτό διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ, με νέα εγκύκλιό του, καθώς υπήρχε ασάφεια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία των οφειλετών έχει δοθεί παράταση για την επανένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός των παλαιών εισφορών και φυσικά οι οφειλές τους.

Ειδικότερα ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει πώς, με τις διατάξεις του ν. 4611/2019 δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών έως και 31-12-2018, προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με ενεργή ή μη επαγγελματική δραστηριότητα, κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου.

Συγκεκριμένα, για τις οφειλόμενες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολουμένων της χρονικής περιόδου 1-1-2002 έως 31-12-2016 δόθηκε η δυνατότητα επανυπολογισμού τους μετά από επιλογή του οφειλέτη.

Ως βάση για τον επανυπολογισμό τους ορίστηκε το ποσό που αντιστοιχούσε στον κατώτατο μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31-12-2018 (586,08  ευρώ) προσδιορίζοντας την νέα μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης σε 117,22 ευρώ και για τον κλάδο υγείας σε 40,73 ευρώ.

Ο ίδιος νόμος (4611/2019 ) προβλέπει ότι η απώλεια της ρύθμισης μεταξύ άλλων επιφέρει την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής στην κατάσταση που είχαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, πριν τον τυχόν επανυπολογισμό τους.

Δηλαδή, ενώ με την ένταξη στις 120 δόσεις προβλέπεται γενναία διαγραφή των προσαυξήσεων, αυτές αναβιώνουν όταν ο οφειλέτης βρεθεί εκτός της ρύθμισης.

Ωστόσο, με τις νέες διατάξεις του ν. 4826/2021 ορίζεται ότι οι οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση οφειλής του ν. 4611/1919, έχοντας επιλέξει επανυπολογισμό της οφειλής τους, διατηρούν τον ως άνω επανυπολογισμό και μετά την απώλεια της ρύθμισης.

Συνεπώς, οφειλόμενες εισφορές, μη μισθωτών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολουμένων, της χρονικής περιόδου από 1-1-2002 έως 31-12-2016, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ν. 4611/2019 μετά από επανυπολογισμό, δεν αναβιώνουν μετά από απώλεια της ρύθμισης, αλλά παραμένουν, επανυπολογισμένες, όπως προσδιορίσθηκαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Παράδειγμα. Αν η αρχική οφειλή ήταν 5.000 ευρώ και με τον επανυπολογισμό προσδιορίστηκε σε 4.000 ευρώ, εάν ο οφειλέτης ενταχθείς τις 120 δόσεις και μετά χάσει τη ρύθμιση, τότε δεν αναβιώνει η οφειλή των 5.000 ευρώ, αλλά ο ΕΦΚΑ θα διεκδικεί το ποσό των 4.000 ευρώ.

Ωστόσο, για τον ίδιο οφειλέτη, εφόσον ενταχθεί και στη συνέχεια χάσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων, θα αναβιώσουν οι τυχόν προσαυξήσεις που έχουν διαγραφεί, ως κίνητρο για την ένταξη στην εν λόγω ρύθμιση, αλλά μόνο εκείνες που αφορούν στο νέο χρέος των 4.000 ευρώ.