Στα 350 εκατ. ευρώ οι ενισχύσεις για ίδρυση και λειτουργία νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Προδημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι νέες δράσεις για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ- προϋπολογισμού 190 εκατ. ευρώ- και την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ τουριστικών επιχειρήσεων- προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ.

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Οι επιλεγμένοι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου έως τις 400.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά, και

β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι αυστηρά 24 μήνες, χωρίς οποιαδήποτε παράταση. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση. Η περίοδος υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης θα οριστεί στην υπουργική απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Η Προδημοσίευση, η Αναλυτική Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των Παραρτημάτων που την συνοδεύουν) της Δράσης, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του www.efepae.gr.

Με αφορμή την προδημοσίευση των δράσεων, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε τα εξής: «Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης και βασική προτεραιότητα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρούμε στην προδημοσίευση νέων δράσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021- 2027 και συγκεκριμένα μέσω του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021- 2027”. Καλώ τις νέες και τους νέους που έχουν επιχειρηματικές ιδέες, να ενημερωθούν σχετικά και να καταθέσουν την αίτησή τους γνωρίζοντας ότι μπορούν να επιδοτηθούν με ποσά που φτάνουν έως και το 50% της παραγωγικής τους επένδυσης, αλλά και ότι θα υπάρξει συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων».