Τρ. Πειραιώς: Έναρξη περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης για την Attica Συμμετοχών

Την έναρξη της περιόδου της δημόσιας πρότασης για εξαγορά της Attica Συμμετοχών έναντι 1,855 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 44.492.160 Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους 20,6168% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Πειραιώς επισημαίνει ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς και ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με τη διαγραφή των μετοχών της Attica από το Χρηματιστήριο.