Τρ. Πειραιώς: Ισχυρό τρίμηνο κερδοφορίας, άνοδος 17%

Καθαρά κέρδη (εξομαλυμένα) ύψους 721 εκατ. ευρώ παρουσίασε το πρώτο εννεάμηνο της χρονιάς η τράπεζα Πειραιώς, έναντι 331 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Στο τρίτο τρίμηνο, τα κέρδη ήταν 279 εκατ. ευρώ.  

Τα βασικά μεγέθη σύμφωνα με την ανακοίνωση: 

• Το 3ο τρίμηνο σηματοδοτεί ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο ποιοτικής κερδοφορίας, με άνοδο 17% τριμηνιαίως, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,21 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 17,6%. Κατά το 9μηνο 2023, τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,55 με RoaTBV 15,4%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για το έτος 2023.

• Τα καθαρά έσοδα από τόκους του 3ου τριμήνου ανήλθαν σε €531 εκατ., +9% σε τριμηνιαία βάση. Τα συνολικά κόστη καταθέσεων αυξήθηκαν στο 0,5% τον Σεπ. ’23, με το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων να διαμορφώνεται σε περίπου 2,0%.

• Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του 3ου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα €140 εκατ., αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση, λόγω της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας πελατών και της έμφασης στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €403 εκατ. το 9μηνο, +14% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση και διαφοροποίηση των εσόδων από προμήθειες.

• Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σε ιστορικό χαμηλό κατά το 3ο τρίμηνο, στα €194 εκατ., -2% σε τριμηνιαία και -8% σε ετήσια βάση, με τα κόστη 9μήνου να υποχωρούν κατά 3%, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.

• Σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, με δείκτη NPE στο 5,5%, από 8,8% ένα χρόνο πριν, και επαρκή κάλυψη NPE στο 57%, ενισχυμένη κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.

• Επίτευξη καθαρής πιστωτικής επέκτασης €0,8 δισ. το 9μηνο, με θετική συνεισφορά από τη δυναμική απορρόφηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει χρηματοδοτήσει περίπου 50 ελληνικές επιχειρήσεις ως τώρα, εκ των οποίων τα 2/3 μικρές και μεσαίες.

• Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν περαιτέρω 4% σε τριμηνιαία και 32% σε ετήσια βάση, στα €8,5 δισ. το 3ο τρίμηνο, λόγω των εισροών σε προϊόντα διαχείρισης περιουσίας και της θετικής δυναμικής της αγοράς.

• Ισχυρή παραγωγή οργανικού κεφαλαίου 0,5% το 3ο τρίμηνο, οδηγώντας τον δείκτη CET1 στο 12,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 17,4%, τον Σεπ. ’23. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,9% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,6%.

• Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 242% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 62%.

Χρήστος Μεγάλου: Ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων

«Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της το πρώτο εξάμηνο του 2023, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,4% σε ετήσια βάση, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κατά 0,9%», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος.

«Για το έτος 2023, το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόσφατη ανακοίνωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία επανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο για τη χώρα και τον τραπεζικό τομέα, στην πορεία σύγκλισης με τις ομόλογες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Tράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ένα ακόμη ισχυρό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 3ο τρίμηνο 2023, παράγοντας €0,21 κέρδη ανά μετοχή και 17,6% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλός μας συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία, λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους και την ενίσχυση των εποπτικών του κεφαλαίων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχημένης διαχείρισης κόστους και της προσεκτικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Η στρατηγική μας για την ενίσχυση των προμηθειών αποφέρει καρπούς, καθώς αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά 12% το 3ο τρίμηνο και 14% το 9μηνο, ενώ η επιδίωξή μας για περαιτέρω λειτουργική αποτελεσματικότητα, μείωσε τα κόστη του 3ου τριμήνου κατά 8% σε ετήσια βάση.

Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου φέτος οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,9%, αυξημένο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου μας αυξήθηκε κατά 4% ετησίως, με καθαρή πιστωτική επέκταση €830 εκατ. από την αρχή του έτους, αξιοποιώντας την ηγετική θέση του Ομίλου στην ανάληψη προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με μερίδιο αγοράς 40% σε νέες εκταμιεύσεις.

Καθώς το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αβεβαιότητα, η ισχύς του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των ανθρώπων μας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε ή θα υπερβούμε τους στόχους μας για το 2023, δεδομένης της θετικής δυναμικής, η οποία αναμένουμε να συνεχιστεί και το 2024, διασφαλίζοντας παράλληλα τον ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στη στήριξη των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα».