Τράπεζα Πειραιώς: Στο 16% τα NPEs

Σημαντική μείωση 16% σε ότι αφορά το  δείκτη NPE στο 16% έναντι 46% πριν από έξι μήνες ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς στα αποτελέσματα 9μήνου ενώ η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης μονοψήφιου δείκτη. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων  ήταν ύψους 4,6 δισ. σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για 5,7 δισ. το 2021. Οι νέες χρηματοδοτήσεις σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε περίπου 800 εκατ. και προς επιχειρήσεις σε περίπου 3.800 εκατ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών παρουσίασαν αύξηση κατά 3,4 δισ.

Οι καταθέσεις της τράπεζας ενισχύθηκαν €52,2 δισ. παρουσιάζοντας άνοδο 5,2% από τα τέλη του 2020. Τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα 279 εκατ., με ανοδικές τάσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Σημειώθηκε αύξηση κερδών προ φόρων και προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 14%, στα 837 εκατ. ευρώ.  Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε ζημία 635 εκατ. το 3ο 3μηνο 2021. 

Τα κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθαν στα 489 εκατ. ευρώ , έναντι 285 εκατ. την ίδια περίοδο του 2020

 Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται  στο 16%, υψηλότερα από τις ισχύουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (proforma δείκτης για τις συναλλαγές Sunrise 2 και Θαλής). 

Η εξέλιξη της πορείας του σχεδίου Sunrise

Το 90% των ενεργειών του σχεδίου Sunrise έχει υλοποιηθεί τους τελευταίους οκτώ μήνες, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Το 90% περίπου του σχεδίου μείωσης των NPE έχει ολοκληρωθεί (16,4 δισ. από 18,9 δισ.), σε συμφωνία με τις αρχικές εκτιμήσεις για την κεφαλαιακή επίπτωση των ενεργειών αυτών. Η περαιτέρω απομείωση των NPE βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, με μεσομακροπρόθεσμο στόχο ο αντίστοιχος δείκτης NPE να βρεθεί χαμηλότερα του 3%.

Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των 3 δισ υλοποιήθηκαν εγκαίρως για τη στήριξη του μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς. Περίπου 0,4 δισ. κεφαλαίων αναμένεται να ενσωματωθούν μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης NPE, από δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων. 

Η ψηφιοποίηση αποτελεί τον βασικό μοχλό επιτάχυνσης του προγράμματος μετασχηματισμού της Τράπεζας. Αφετηρία αποτελεί και η νέα συνεργασία της Πειραιώς με την Accenture και τη Microsoft για την τεχνολογική υποδομή της Τράπεζας Πειραιώς στο cloud. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1.091 εκατ. το 9μηνο 2021, ελαφρώς μειωμένα κατά 1% ετησίως. Τα έσοδα επέδειξαν ανθεκτικότητα λόγω του ενισχυμένου χαρτοφυλακίου ομολόγων, του βελτιωμένου κόστους καταθέσεων και του οφέλους από την αξιοποίηση του TLTRO III. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 3ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε 319 εκατ., παρουσιάζοντας υποχώρηση σε ετήσια βάση κατά 16% . 

 Η αρνητική επίπτωση σχετίζεται με τη δραστική μείωση των ληξιπρόθεσμων δανείων . Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs και του εφάπαξ οφέλους από TLTRO III, ανήλθαν σε 685 εκατ. το 9μηνο 2021, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8,6%. 

Το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης κατέστησε τη γραμμή εσόδων πιο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας την ήπια πίεση στα επιτόκια. Το μειωμένο κόστος καταθέσεων συνέβαλε θετικά, ενώ παράλληλα η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων, που αναμένεται επίσης και από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το 2022, θα παράγει πρόσθετα έσοδα από τόκους δανείων. 

Νέα εποχή προβάλει για τις προμήθειες, σταθερά άνω των100 εκατ. τα τελευταία δύο τρίμηνα . Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 3ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε 102 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 27% ετησίως, σηματοδοτώντας ισχυρή επίδοση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. 

Βασικοί συντελεστές της προαναφερόμενης αύξησης ήταν τα αμοιβαία κεφάλαια, η κίνηση κεφαλαίων, οι πιστωτικές κάρτες και τα έσοδα από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, η επενδυτική τραπεζική, και οι νέες εκταμιεύσεις δανείων. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,54% το 3ο τρίμηνο 2021 σε ετήσια βάση, με το σχέδιο μετασχηματισμού να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή τους. 

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα 279 εκατ. το 9μηνο 2021, κατά  21% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.  Οι  δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 10% ετησίως στα 289 εκατ., καθώς αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του προσωπικού. 

 Το Νοέμβριο 2021, ο Όμιλος ξεκίνησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για στοχευμένες ομάδες εργαζομένων σε κεντρικές μονάδες και καταστήματα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς του στόχους και τις προτεραιότητες μετασχηματισμού.Το κόστος του νέου προγράμματος καλύφθηκε πλήρως από το 2ο τρίμηνο του 2021. 

 Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε 698 εκατ. το 9μηνο 2021, κατά 7% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η δυναμική της τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων. 

Το 3ο 3μηνο 2021 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε 77 εκατ. από 94 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs. 

Το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει έξοδο προβλέψεων δανείων ύψους 48 εκατ. πλέον διαχειριστικών αμοιβών και άλλων επιβαρύνσεων ύψους 29 εκατ. Απομειώσεις ύψους 734 εκατ. το 3ο 3μηνο 2021 σχετίζονται με τις ζημίες από τη συναλλαγή Sunrise 2 ύψους 2,6 δισ. και της επικείμενης πώλησης leasing NPE χαρτοφυλακίου μεικτής λογιστικής αξίας 0,5 δισ., που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση κατά το 3ο τρίμηνο 2021. 

Το προ φόρων αποτέλεσμα το 3 ο 3μηνο 2021 ανέρχεται σε ζημία 603 εκατ. ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδη 131 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε ζημία 635 εκατ. το 3ο 3μηνο 2021.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε:

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δικαιολογούν βάσιμη αισιοδοξία. Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων και η έναρξη έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η επιταχυνόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς τη χώρα. Το 9μηνο 2021 συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, έχοντας ήδη χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €4,6 δισ., σε τροχιά επίτευξης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021.

Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €3,4 δισ. Το σχέδιό μας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης, καθώς πάνω από το 90% των ενεργειών έχουν ήδη υλοποιηθεί. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους πρώτους εννιά μήνες του έτους ανήλθε σε €16 δισ., βελτιώνοντας καθοριστικά τον δείκτη NPE σε 16% από 46% πριν από έξι μήνες. Τον Σεπτέμβριο 2021, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16% περίπου, συνέπεια των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των €3 δισ. που υλοποιήθηκαν έγκαιρα και με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους.

Πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €0,4 δισ. βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2022. Η αξιοποίηση ευκαιριών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αποτελούν βασικά σημεία της στρατηγικής μας. Αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξουμε την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την αύξηση της υγιούς πιστωτικής ζήτησης και τους πόρους του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ταυτόχρονα, δίνουμε έμφαση στις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τραπεζοασφάλισης και στις υπηρεσίες θεματοφυλακής, όπως και στις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος. Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς επιφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ, καταδεικνύοντας για άλλη μία φορά την εγγενή δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Οι επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικές, με ισχυρή παραγωγή εσόδων, συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια.

Υπό το πρίσμα αυτό, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5%, καθώς και η μείωση του δείκτη NPΕ σε μονοψήφιο ποσοστό την επόμενη περίοδο, είναι στόχοι καθόλα επίτευξιμοι.»