Υπουργείο Εργασίας: Δυνατότητα 6ημερης εργασίας - Όλες οι αλλαγές του νέου νομοσχεδίου

Την εξαήμερη εργασία, με προσαυξημένο κατά 40% ημερομίσθιο, προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 της 20ής Ιουνίου 2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας που αναμένεται να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση.

Σκοπός της εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152, είναι η βελτίωση των όρων εργασίας, με την προώθηση περισσότερο διαφανούς και προβλέψιμης απασχόλησης, με παράλληλη διασφάλιση της προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας.

Η Οδηγία ΕΕ 2019/1152 προβλέπει ότι:

 1. Θα παρέχεται πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση στους εργαζόμενους από τον εργοδότη, σχετικά με τις βασικές πτυχές της εργασίας τους (μισθό, αμοιβές πέραν του μισθού, ωράριο, τόπο εργασίας, τυχόν μετακίνησή του εκτός έδρας, διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου κ.α.), ήδη από την πρώτη εβδομάδα απασχόλησής τους και εντός επτά ημερών από την ημερομηνία πρόσληψης – έναρξης της εργασίας.
 2. Η ενημέρωση από τον εργοδότη στους εργαζόμενους θα παρέχεται είτε ως γραπτή ενημέρωση, με ένα ή περισσότερα έντυπα έγγραφα, είτε μέσω αποστολής εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή από τον εργοδότη και μάλιστα με αποδεικτικό διαβίβασης – παραλαβής εγγράφων ηλεκτρονικής μορφής.
 3. Η μέγιστη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου εργασίας θα έχει ανώτατο όριο τους έξι μήνες – οριοθέτηση δοκιμαστικής περιόδου. Η άσκηση δοκιμαστικής περιόδου μεγαλύτερης των έξι μηνών, θα μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις που η φύση ή η θέση εργασίας την καθιστούν αναγκαία, ή είναι προς το συμφέρον του εργαζόμενου, ή σε περιπτώσεις απουσίας του εργαζόμενου κατά την δοκιμαστική περίοδο. Στην τελευταία περίπτωση ο χρόνος της δοκιμαστικής περιόδου θα αυξάνεται ανάλογα – αντίστοιχα με τον χρόνο απουσίας του εργαζόμενου. Επίσης σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης του εργαζόμενου (ίδια θέση εργασίας – ίδια καθήκοντα), δεν απαιτείται νέα δοκιμαστική περίοδος για τη σχέση εργασίας.
 4. Οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα παροχής εργασίας σε άλλον εργοδότη. Τυχόν περιορισμοί για την ανάληψη θέσης εργασίας στον β’ εργοδότη, θα πρέπει να δικαιολογούνται από τον α’ εργοδότη, με λόγους αντικειμενικούς (π.χ. ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων ή προστασία επιχειρηματικού απορρήτου).
 5. Ο εργαζόμενος μπορεί να καταθέσει αίτημα στον εργοδότη, για απασχόληση με πιο προβλέψιμες ή ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο εργαζόμενος να έχει απασχοληθεί για πάνω από έξι συνεχόμενους μήνες στον ίδιο εργοδότη.
 6. Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει γραπτή απάντηση σε αίτημα του εργαζόμενου για μετάθεση σε άλλη πιο ασφαλή θέση εργασίας.
 7. Ο εργαζόμενος πρέπει να παρέχει ενημέρωση στους εργαζομένους, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και εκ των προτέρων, για το πότε ακριβώς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η εργασία. Η παρέμβαση αυτή θα αφορά ιδίως τους εργαζόμενους που έχουν μεταβλητά ωράρια και μη προβλέψιμο πρόγραμμα εργασίας, καθώς και την κατά παραγγελία εργασία.
 8. Ο εργοδότης πρέπει να παρέχει υποχρεωτικά δωρεάν κατάρτιση σχετικά με την εργασία στον εργαζόμενο, εφόσον ο εργοδότης, έχει το καθήκον να την παρέχει βάσει της Ενωσιακής ή Εθνικής Νομοθεσίας ή βάσει των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η δωρεάν αυτή κατάρτιση θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας και θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας.
 9. Αναγκαία θα είναι η αποτροπή μέσω αποτελεσματικών μέτρων της κατάχρησης της εργασίας που συντελείται με σύναψη συμβάσεων μηδενικών ορών εργασίας. Μηδενικές Συμβάσεις Εργασίας: Πρόκειται για «θέσεις εργασίας» που ανανεώνονται στην κυριολεξία με την ώρα, αφού οι εργαζόμενοι υπογράφουν ιδιωτικά συμφωνητικά ωρών, τα οποία φυσικά δεν προσφέρουν καμιά απολύτως εξασφάλιση – μη ύπαρξη κατώτατου μισθού.
 10. Οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι εργαζομένων, από δυσμενή μεταχείριση (δυσμενή διάκριση) από τον εργοδότη ή από δυσμενείς συνέπειες που προκύπτουν από καταγγελία στον εργοδότη ή από τυχόν διαδικασίες που έχουν κινήσει με σκοπό να επιβάλουν συμμόρφωση με τα νόμιμα δικαιώματα που θα προβλέπονται στο νομοσχέδιο.
 11. Οι εργαζόμενοι θα έχουν πλήρη ενημέρωση για το σύνολο των νόμιμων δικαιωμάτων που μπορεί να ασκήσει, να διεκδικήσει και να αξιώσει στον εργασιακό χώρο.

Η Οδηγία ΕΕ 2019/1152 και η εφαρμογή αυτής, προστατεύει και ενισχύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και ωφελεί τους εργοδότες, διασφαλίζοντας ότι η προστασίας των εργαζομένων, παραμένει σύμφωνη με τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές εργασίας, μειώνοντας τα διοικητικά εμπόδια για τους ίδιους.