«Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Στις 15 Μαΐου 2024, στις 18:00, λήγει η προθεσμία για να καταθέσουν την αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις».

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος (πατήστε εδώ), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Υπενθυμίζεται πως το αρμόδιο υπουργείο είχε ανακοινώσει παράταση, αναγνωρίζοντας τον αυξημένο φόρτο εργασίας των μηχανικών, Ενεργειακών Επιθεωρητών και Ελεγκτών, που εκδίδουν τα -κατά περίπτωση- αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης/Ενεργειακός Έλεγχος).

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε υποβάλλοντας Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί επίτευξης του στόχου μείωσης του CO2 κατά 30%, είτε προσκομίζοντας Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)/Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθούν τα αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις και η κατάθεσή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στον οδηγό του προγράμματος χρονικό διάστημα υλοποίησης έργου.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευής για τις επιχειρήσεις» προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση για ένα ευρύ φάσμα αναβαθμίσεων, που αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30%.

Συγκεκριμένα:

Αντλίες θερμότητας: αντικατάσταση των αναποτελεσματικών συστημάτων θέρμανσης με σύγχρονες, καθαρές αντλίες θερμότητας ή νέα εγκατάσταση.

Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας: Επένδυση σε ηλιακά συστήματα θέρμανσης αξιοποιώντας την ηλιοφάνεια της χώρας καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Έξυπνους μετρητές: Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή χρήση της επιχείρησης και βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς της.

Άλλες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας: Υποστήριξη για κάθε βελτίωση εξοικονόμησης ενέργειας, που θα βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει το στόχο μείωσης των εκπομπών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει τη μεταφορά εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του νέου εξοπλισμού, τον ενεργειακό έλεγχο, δαπάνη Σύμβουλου υποστήριξης αίτησης για την καταχώρηση και οριστική υποβολή της, κ.ά.

Γενναίες ενισχύσεις για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων

Το «Αλλάζω συσκευής για τις επιχειρήσεις» έχει προϋπολογισμό 105,5 εκατ. ευρώ και μπορούν να επωφεληθούν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, λαμβάνοντας ενίσχυση έως και 10.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

Μικρές επιχειρήσεις: μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό δαπανών 20.000 ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης 50%.

Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις: μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό δαπανών 25.000 ευρώ, με αντίστοιχο ποσοστό ενίσχυσης 40%.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
  • διαθέτουν ελληνικό αριθμό ΑΦΜ.
  • είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
  • έχουν συσταθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2023. Σημειώνεται πως για τις αιτήσεις ακολουθείται η μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης (First in – First out).

Συνεπώς, όσοι δηλώσουν νωρίτερα το ενδιαφέρον τους, αυξάνουν τις πιθανότητες εξασφάλισης ενίσχυσης για την επιχείρησή τους.