Ενιαίο "πρότυπο" λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιμοποιείται από όλους τους προμηθευτές θέλει να δημιουργήσει η ΡΑΕ

Πρόταση για την τυποποίηση εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης και των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζει να υποβάλει στους προμηθευτές η ΡΑΕ.

Τα υποδείγματα των σχετικών εντύπων θα τα επεξεργαστεί η Αρχή με τη βοήθεια εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου και στη συνέχεια θα τα προτείνει στους προμηθευτές, εξετάζοντας μαζί τους την υλοποίηση της σχετικής πρότασης.

Η ΡΑΕ αποφάσισε να προβεί στην κίνηση αυτή σε συνέχεια της Οδηγίας 2019/944.

Η εν λόγω Οδηγία, αναγνωρίζοντας ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας συνιστούν βασική πηγή πληροφόρησης των καταναλωτών περί της διαμόρφωσης του κόστους τόσο στη χονδρεμπορική όσο και στη λιανική αγορά, υπογραμμίζει εμφατικά τη σημασία της παροχής κατά τρόπο σαφή και εύληπτο ενός ελάχιστου περιεχομένων πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, στην Οδηγία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι «οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας συνιστούν ένα σημαντικό μέσο πληροφόρησης των τελικών πελατών.[…] Κρίνεται, κατά συνέπεια, απαραίτητο να καταστούν οι λογαριασμοί σαφέστεροι και περισσότερο κατανοητοί και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί ότι οι λογαριασμοί και οι πληροφορίες τιμολόγησης αναγράφουν ευκρινώς έναν περιορισμένο αριθμό σημαντικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, να συγκρίνουν προσφορές και να αλλάζουν προμηθευτές».

Ακόμα, αναφερόμενη στην αρχή της διαφάνειας, η Οδηγία δίνει την εξής κατεύθυνση: «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί και οι πληροφορίες τιμολόγησης είναι ακριβείς, κατανοητές, σαφείς, περιεκτικές, φιλικές για τον χρήστη και παρουσιάζονται κατά τρόπο που διευκολύνει τη σύγκριση από τους τελικούς πελάτες».

Στα πλαίσια αυτά, η ΡΑΕ έκρινε ότι χρήζει υποστήριξης στη διαμόρφωση εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης και «πρότυπου» λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, ως πρόταση/υπόδειγμα προς τους προμηθευτές και προς τούτο αποφάσισε να εγκρίνει δαπάνη συνολικού ύψους 6.200 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο για το έργο «Πρόταση τυποποίησης εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης και λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας».