Πώς θα ρυθμίσετε σε 12-24 δόσεις τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία

Τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των φόρων σε 12 ή ακόμη και σε 24 μηνιαίες δόσεις δίδει το υπουργείο Οικονομικών. Η «πάγια ρύθμιση» με την οποία δίδεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο επεκτείνεται και σε όλες τις μη ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των φόρων σε 12 ή ακόμη και σε 24 μηνιαίες δόσεις δίδει το υπουργείο Οικονομικών. Η «πάγια ρύθμιση» με την οποία δίδεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο επεκτείνεται και σε όλες τις μη ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση του κ. Θεοχάρη όποιος φορολογούμενος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να εξοφλήσει τους φόρους για τα εισοδήματα ή την περιουσία του (για τα ακίνητα, τα ΙΧ αυτοκίνητα, τα  σκάφη του κ.λπ.) στις πολύ λίγες δόσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (σε 3 – 6 δόσεις), αποκτά το δικαίωμα να ρυθμίσει την εξόφλησή τους σε 12 μηνιαίες δόσεις πολύ πριν οι οφειλές του αρχίσουν να γίνονται ληξιπρόθεσμες! Το ίδιο δικαίωμα προβλέπεται και για οποιονδήποτε άλλον φόρο, όπως ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου, ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής και ο ΦΠΑ! Ουσιαστικά, με τη νέα ρύθμιση που καθιερώνει η απόφαση του κ. Θεοχάρη δίδεται η δυνατότητα σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις να επιμηκύνουν τον χρόνο αποπληρωμής όλων των νέων φόρων που θα τους επιβάλλονται από δω και πέρα.

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος υποβάλει φέτος τη φορολογική δήλωση τον Απρίλιο κι από την άμεση εκκαθάριση που θα γίνει μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSNETδιαπιστώσει ότι το ποσό που πρέπει να πληρώσει είναι 3.000 ευρώ και ότι θα πρέπει να το καταβάλει σε τρεις δόσεις - 1.000 ευρώ μέχρι τις 31-7-2014, άλλα 1.000 ευρώ μέχρι τις 30-9-2014 και άλλα 1.000 ευρώ μέχρι τις 30-11-2014 – έχει πλέον το δικαίωμα να ζητήσει η εξόφληση του ποσού αυτού να γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις με το να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» πολύ πριν λήξει η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης. Μπορεί, για παράδειγμα, να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση»στις 28 Ιουλίου 2014 ώστε μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014 να πληρώσει το 1/12 της οφειλής του, δηλαδή ένα ποσό της τάξεως των 250 ευρώ, αντί το 1/3 που ισοδυναμεί με 1.000 ευρώ! Όμως το υπόλοιπο ποσό της κανονικής πρώτης δόσης, δηλαδή το ποσό των 750 ευρώ θα καταστεί αυτόματα, από την 1η-8-2014, ληξιπρόθεσμο και θα επιβαρύνεται με μηνιαίο τόκο 0,7% για όσο μένει ανεξόφλητο. Η εξέλιξη αυτή όμως δεν θα ζημιώσει και τόσο πολύ τον φορολογούμενο αφού η 2η  από τις 12 μηνιαίες δόσεις, η οποία θα λήγει στις 31-8-2014 θα είναι λίγο μεγαλύτερη των 250 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση δε ο φορολογούμενος αντί να υποχρεωθεί να πληρώσει 3.000 ευρώ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 σε 3 δόσεις των 1.000 ευρώ εκάστη, θα έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το ποσό των 3.000 ευρώ σε 12 μηνιαίες δόσεις των 250 ευρώ εκάστη, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, με μικρή μηνιαία επιβάρυνση 0,7% για κάθε υπόλοιπο που θα γίνεται ληξιπρόθεσμο και μέχρι να αποπληρωθεί.

Η νέα αυτή μορφή «πάγιας ρύθμισης» διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά, τους όρους και τις προϋποθέσεις της ήδη νομοθετηθείσας (με το ν/ 4152/2013) «πάγιας ρύθμισης», δηλαδή προβλέπει την επιβολή τόκων στα υπόλοιπα των οφειλών που καθίστανται εκ των υστέρων ληξιπρόθεσμα, καθώς και την υποχρέωση των ενδιαφερομένων να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ (αν είναι και επιτηδευματίες) της τελευταίας πενταετίας. Επιπλέον, εξακολουθεί να ισχύει ότι σε 24 μηνιαίες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν μόνο οι οφειλές που προέρχονται από έκτακτη αιτία, δηλαδή τα χρέη από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής κ.λπ.

Αναλυτικά, η απόφαση του κ. Θεοχάρη για τη νέα «πάγια ρύθμιση» όλων των ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Δημόσιο προβλέπει τα εξής:

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

1. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές ληξιπρόθεσμων, έως την ημερομηνία της αίτησης, οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή είσπραξης ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών. Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και οι τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων καθώς και υπέρ του αλλοδαπού Δημοσίου στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

2. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του φορολογούμενου:

α) οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,

β) οι μη ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλές.

Φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται για την υπαγωγή

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικών δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας, καθώς και των περιοδικών δηλώσεων (ΦΠΑ) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης.

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση

1. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής.

2. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όσες περιπτώσεις αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και στις περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης ή απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης επιπλέον στοιχεία, πέραν αυτών που δύνανται να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

3. Η ρύθμιση ισχύει με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία διενεργείται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή. Μόνη η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δε συνεπάγεται την υπαγωγή του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης, εάν δεν καταβληθεί η πρώτη δόση εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

4. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο απαραίτητο για την υπαγωγή στη ρύθμιση προσκομίζεται ή αποστέλλεται στην αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τα οποία αξιολογούνται ελευθέρως. Η αρμόδια για την έγκριση του προγράμματος ρύθμισης υπηρεσία μπορεί να ζητά περαιτέρω πληροφορίες, στοιχεία ή έγγραφα καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Τρόπος καταβολής δόσεων

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται με ευθύνη του οφειλέτη στους φορείς είσπραξης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορολογούμενου, όπως αυτοί ορίζονται στις οικείες κατ' εξουσιοδότηση της κείμενης νομοθεσίας αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με τη χρήση μοναδικού κωδικού, ο οποίος ονομάζεται «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.)» και αντιστοιχεί σε κάθε απόφαση ρύθμισης.

Αρμόδια όργανα της Διοίκησης

Αρμόδιος για την έγκριση της ρύθμισης, την εξέταση των δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων, τη διαπίστωση της απώλειας και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ ή της Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Στην περίπτωση συνολικής βασικής βεβαιωμένης οφειλής ανά οφειλέτη άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€), αρμόδια ορίζεται η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης.

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ.

Λοιπά θέματα

Στο ίδιο πρόγραμμα ρύθμισης είναι δυνατόν να υπάγονται οφειλές για τις οποίες χορηγούνται μέχρι 12 δόσεις και οφειλές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 και μέχρι 24 δόσεις κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ρυθμίζονται κατά προτεραιότητα αυτές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 δόσεων.