Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Διαδικασίες εξπρές φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Αλλαγές στο εργασιακό τοπίο θα φέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που θα ψηφισθεί τον Σεπτέμβριο.

Οι αλλαγές προβλέπονται την κοινοτική οδηγία 2019/1152 περί «διαφανών και προβλέψιμων όρων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση» που θα ενσωματώσει η χώρα μας.

Σκοπός της οδηγίας είναι η βελτίωση των όρων εργασίας, με την προώθηση περισσότερο διαφανούς και προβλέψιμης απασχόλησης με παράλληλη διασφάλιση της προσαρμοστικότητας της αγοράς εργασίας.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν τα εξής:

Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η κατάργηση της ανάρτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μιας σειράς εντύπων προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εφαρμόσουν ταχύτερα την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου περιορίζουν τη γραφειοκρατία για την εφαρμογή της κάρτας εργασίας σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20 εργαζομένους, η πλειοψηφία των οποίων δεν διαθέτει καν τμήμα λογιστηρίου. Οι επιχειρηματίες δεν θα έχουν την υποχρέωση να καταχωρίζουν εκ των προτέρων τις αλλαγές στο ωράριο ή την υπερωριακή απασχόληση, όμως σε περίπτωση που εντοπιστούν εργαζόμενοι να απασχολούνται και να μην έχει αυτό καταγραφεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας τότε το πρόστιμο που θα επιβάλλεται είναι 10.500 ευρώ.
Πλατφόρμα για την εύρεση εργασίας.

Προστασία απόλυσης. Θα απαγορεύεται η απόλυση ή οποιοδήποτε ισοδύναμό της και κάθε προκαταρκτική ενέργεια για την απόλυση εργαζομένων, επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι έχουν απολυθεί ή έχουν υποβληθεί σε μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον λόγο ότι έχουν ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μπορούν να ζητούν από τον εργοδότη να τους γνωστοποιήσει τους λόγους της απόλυσης ή του ισοδυνάμου της, δεόντως τεκμηριωμένους.

Βάρδιες. Επιλύεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τις βάρδιες των εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν 7 ημέρες συνεχώς ή έχουν 24ωρη λειτουργία 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα και εφαρμόζουν 5ήμερο σύστημα εργασίας. Ετσι πλέον θα καθίσταται επιτρεπτή η απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας με υποχρεωτική προδήλωσή της στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και μη δυνατότητα υπέρβασης των 8 ωρών ημερησίως ενώ παράλληλα προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος θα δικαιούται ημερομίσθιο για την 6η ημέρα απασχόλησης προσαυξημένο κατά 40%.

Δοκιμαστική εργασία. Μειώνεται στους έξι μήνες, από ένα έτος που είναι έως τώρα, η δοκιμαστική περίοδος εργασίας για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνεται. Εάν απολυθεί πριν από την πάροδο του εξαμήνου ο εργαζόμενος δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Ειδικά για περιπτώσεις όπου υπογράφεται σύμβαση ορισμένου χρόνου, η Κοινοτική Οδηγία ορίζει πως η δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη διάρκεια της σύμβασης και τη φύση της εργασίας. Αν ανανεωθεί η σύμβαση τότε παύει και η δοκιμαστική περίοδος.

Υποχρεωτική κατάρτιση. Οταν ο εργοδότης υποχρεούται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις να παρέχει κατάρτιση στον εργαζόμενο για την εκτέλεση της εργασίας για την οποία εργάζεται, η κατάρτιση αυτή παρέχεται δωρεάν στον εργαζόμενο, υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας και, ει δυνατόν, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας.

Απεργίες. Θα υπάρχουν ποινικές ευθύνες, σε απεργούς που παρεμποδίζουν, από την εργασία τους, άλλους εργαζομένους.Ουσιαστικά, όποιος εμποδίζει την ελεύθερη προσέλευση ή αποχώρηση από την εργασία ή ασκεί σωματική ή ψυχολογική βία, θα τιμωρείται. Οι ποινές που προβλέπονται θα είναι τουλάχιστον έξι μήνες φυλάκιση και 5.000 ευρώ πρόστιμο. Αν μάλιστα διαπιστωθεί υποτροπή οι ποινές ενδέχεται να διπλασιάζονται.