Σε ισχυροποίηση της θέσης της στον κλάδο των logistics στοχεύει η ΟΛΘ ΑΕ

Να ισχυροποιήσει τη θέση της στον κλάδο των αποθηκευτικών χώρων και των logistics, στοχεύει η ΟΛΘ ΑΕ και στο πλαίσιο αυτό, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, καλεί τους υποψηφίους ενδιαφερόμενους -Έλληνες και ξένους- να καταθέσουν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεών της εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού (22), αλλά και αυτών που σκοπεύει να δημιουργήσει.

Οι νέες εγκαταστάσεις που σκοπεύει να δημιουργήσει η εταιρεία θα αφορούν σε χώρους αποθήκευσης -μεταξύ άλλων- ξηρού φορτίου, υγρού φορτίου, και ψυχόμενων/Reefer, παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (3PL) και κέντρου διανομής αποθηκευτικής χρήσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κοινοπραξίες, συμπράξεις και ενώσεις οικονομικών φορέων, ενώ οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν θα έχουν μη δεσμευτικό χαρακτήρα και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: προφίλ εταιρείας, επαγγελματική δραστηριότητα (διάρκεια λειτουργίας / κύκλος εργασιών), συμπληρωμένο το έντυπο «υπόδειγμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος», κάθε περαιτέρω δεδομένο που κρίνεται χρήσιμο να παρατεθεί για την πληρέστερη παρουσίαση και την πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους είτε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΘ Α.Ε.», κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30-15:30, είτε ηλεκτρονικά μέσω email, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις abentoulis@thpa.gr και dvourliotis@thpa.gr.

Τονίζεται ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΛΘ ΑΕ έχει κοινοποιηθεί στους πελάτες και συνεργάτες της στα Βαλκάνια, οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τη διαμετακόμιση των φορτίων τους.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημειώνει ότι έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία, εάν κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετεί τις επιχειρηματικές της ανάγκες.