ESG: Αυτοί είναι οι πρωταθλητές στη χώρα μας

Με περισσότερες από 16.000 επιχειρήσεις, ο τομέας τροφίμων-ποτών αποτελεί σημαντικότατο βιομηχανικό κλάδο για τη χώρα, με μεγαλύτερη από 35% συμμετοχή στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, καθώς και γεωγραφική διασπορά σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών έχουν επιδείξει θετικό πρόσημο και δέσμευση σε θέματα περιβάλλοντος, ενστερνιζόμενες τις αρχές βιωσιμότητας και προστασίας του. Ο προσανατολισμός τους στα «γρήγορα καταναλωτικά αγαθά» (FMCG) επιφέρει πρακτικές που δεν στοχεύουν μόνο στην αποδοτικότητα και την οικονομία κλίμακας, αλλά και στην περιβαλλοντική αειφορία.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) και Πρόεδρος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ), κ. Αθανάσιος Συριανός, η ενσωμάτωση των κανόνων ESG στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης είναι μια απαιτητική διαδικασία, αλλά υπάρχουν πολλές θετικές πτυχές που μπορούν να αναδείξουν την αξία της. Παρόλο που κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις, υπάρχουν ορισμένοι γενικοί παράγοντες που μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις για την ενσωμάτωση των κανόνων ESG.

Ευκαιρίες επενδύσεων

Η εφαρμογή των κανόνων ESG μπορεί να ανοίξει νέες ευκαιρίες επενδύσεων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Αυτές οι επενδύσεις μπορούν μάλιστα να ενισχύσουν το οικονομικό και λειτουργικό μοντέλο της επιχείρησης και να οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη.

Ανάπτυξη και καινοτομία

Η ενσωμάτωση των κανόνων ESG μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η προσαρμογή στις αρχές της βιωσιμότητας δεν αποτελεί παθητική προσαρμογή ανάγκης αλλά ενεργητική πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να προσελκύσει νέους πελάτες και επενδυτές.

Επικοινωνία και φήμη

Η δέσμευση στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές πτυχές ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, των επενδυτών και της κοινότητας των πολιτών γενικότερα.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Μέσα από τους κανόνες ESG δημιουργείται ένα πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας για μια επιχείρηση. Η ευαισθητοποίηση στα θέματα της βιωσιμότητας μπορεί να προσελκύσει τους καλύτερους εργαζόμενους, να βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησης και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών συχνά οδηγούν τις εξελίξεις στη χώρα μας, λέει η κα Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), καθώς επενδύουν σταθερά και εφαρμόζουν βιώσιμες πρακτικές, με στόχο τη διασφάλιση αφενός της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και αφετέρου της περιβαλλοντικής μέριμνας και της κοινωνικής συνοχής.

Οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών, οι νέες τάσεις της αγοράς και οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου έχουν αποτελέσει κίνητρο για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών να επενδύσουν σε περιβαλλοντικές πρακτικές. Αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα με βιώσιμες συσκευασίες και χρησιμοποιούν βιώσιμες μεθόδους παραγωγής. Επιπλέον, προωθούν την υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών σε όλη την αλυσίδα προμήθειας. Με αυτόν τον τρόπο, πολλές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών παρουσιάζουν πρωτοπορία στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Για τον ΣΕΒΤ, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συμμετέχει ενεργά: στη διαμόρφωση και υλοποίηση μακροχρόνιας περιβαλλοντικής στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία (χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόληψη σπατάλης τροφίμων, βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων), στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών & συστημάτων παραγωγής, που θα διασφαλίζουν την ισόρροπη επιχειρηματική δραστηριότητα και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, παράλληλα με την περιβαλλοντική αειφορία.

Συσκευασίες φιλικές στο περιβάλλον

Η συσκευασία έχει μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον, μας λέει η κα Παπαδημητρίου. Η παραγωγή συσκευασιών και η διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας είναι ένας οικονομικά πολύπλοκος και σημαντικός τομέας, ο οποίος πραγματοποιεί συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 370 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ως εκ τούτου, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και προσφέρει δυνατότητες στη μετατροπή της Ευρώπης σε μια καθαρή, βιώσιμη ήπειρο με έμφαση στην κυκλική οικονομία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Πρόσφατα η ΕΕ έθεσε προς συζήτηση το νέο κανονισμό για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. Ο κανονισμός αφορά άμεσα τη βιομηχανία τροφίμων – ποτών σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και δρομολογεί ουσιώδεις αλλαγές από το 2025 έως το 2040. Κύριοι στόχοι του είναι η μείωση των συσκευασιών, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωσή τους για την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας.

Σταθερό και βιώσιμο μέλλον

Η εφαρμογή των κριτηρίων ESG στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών απαιτεί ενημέρωση και σε πολλές περιπτώσεις παροχή βοήθειας για καλύτερη κατανόηση και αποτελεσματικότερη προσαρμογή.

Όπως μας λέει ο κ. Χρήστος Σταμάτης, Έφορος της Επιτροπής ESG του Συνδέσμου Βιομηχανίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και CEO της La mia stevia, στα πλαίσια του προγράμματος ACT&Grow ’25, το οποίο έχει διάρκεια τριών ετών, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας που ενημερώνει τα μέλη του ΣΒΘΣΕ σχετικά με τη βιωσιμότητα, την επιχειρηματική ηθική, αλλά και τη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα.

Το ESG δεν είναι απλά μια τάση που θέλουμε να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις μας, αλλά γνωρίζουμε ότι αποτελεί μια πλήρη αλλαγή στην εταιρική μας κουλτούρα, προς ένα πιο σταθερό και βιώσιμο μέλλον για τις δύο περιφέρειες, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Η διάσταση αυτή πρέπει και μπορεί να εξυπηρετεί τον οικονομικό σκοπό των επιχειρήσεών και τον διευκολύνει, καθώς όλοι πλέον πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας και άλλων δύσκολων εννοιών, όπως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οι εκπομπές CO2 κ.λπ.

Όλα δείχνουν ότι στο μέλλον, εκτός από την τιμή, που εξακολουθεί να επηρεάζει την επιλογή των καταναλωτών, ένας σημαντικός παράγοντας θα είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος, το κοινωνικό αποτύπωμα και η μορφή εταιρικής διακυβέρνησης της επιχείρησης που το παράγει και εμπορεύεται.

πηγή: epixeiro.gr