Φορολογικές δηλώσεις 2023: Πώς θα δηλώσετε τους τόκους από τις καταθέσεις

Και φέτος, οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν στις φορολογικές δηλώσεις, τους τόκους καταθέσεων που εισπράττουν, ωστόσο, πολλές φορές οι συνδικαιούχοι ξεχνούν να δηλώσουν το ποσό που τους αναλογεί, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται κυρώσεις και να υποχρεώνονται σε τροποποιητικές δηλώσεις.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι για τους τόκους των καταθέσεων:

1. Οι τόκοι δηλώνονται στους κωδικούς 667-668 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Στους κωδικούς αυτούς δηλώνονται οι τόκοι που αποκτώνται από οποιαδήποτε αιτία, π.χ. τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, τόκοι δανεισμού, τόκοι εταιρικών ομολόγων, τόκοι που επιδικάστηκαν κ.λπ., πριν από την αφαίρεση του φόρου.

2. Στους κωδικούς 669-670 δηλώνονται οι τόκοι (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης.

3. Στους κωδικούς 667-668 και 669-670 δηλώνονται οι τόκοι που εισπράττονται ανάλογα με την προέλευσή τους (ημεδαπής ή αλλοδαπής) και επιλέγεται, κατά την υποβολή με τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, αν προέρχονται από τραπεζικές καταθέσεις ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Σχετικά με τα μερίσματα και τους τόκους αλλοδαπής προέλευσης που προκύπτουν από επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω ημεδαπού θεματοφύλακα, δεν απαιτείται η αναγραφή της χώρας προέλευσής τους για το καθένα ξεχωριστά και δεν επιλέγεται αλλοδαπή χώρα, αναγράφεται όμως ο ΑΦΜ του ημεδαπού θεματοφύλακα.

5. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει αιτιολογημένα διαφορετικά.

6. Το άθροισμα όλων των ποσών τόκων εμφανίζεται ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο, ενώ αναγράφονται και οι τόκοι που αναλογούν σε συνδικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών. Επίσης εμφανίζονται και τα ποσά του φόρου 15% που έχουν παρακρατηθεί.

7. Το άθροισμα των τόκων από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως αναγράφεται στον συγκεκριμένο πίνακα, πρέπει να μεταφερθεί στον κωδικό 667 για τον σύζυγο και στον κωδικό 668 για τη σύζυγο.

8. Στους κωδικούς 675-676 πρέπει να δηλωθούν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί από τους τόκους των καταθέσεων.