Νέα έρευνα: Μεγάλο πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η εξεύρεση προσωπικού

H εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού συνιστά μεγάλο πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο ειδικευμένου όσο και ανειδίκευτου. Αυτό δείχνει έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) σε 118 επιχειρήσεις.

Τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας

  • Το 50% των επιχειρήσεων αξιολογεί το πρόβλημα εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού ως «πάρα πολύ σημαντικό» και το 47,5% ως «πολύ σημαντικό».
  • Περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό στην παρούσα χρονική συγκυρία.
  • «Ειδικευμένους τεχνίτες, χειριστές εξοπλισμού και μηχανημάτων και οδηγούς» και «ανειδίκευτους εργάτες» αναζητούν περίπου οι μισές επιχειρήσεις (49,2% και 48,3% αντίστοιχα).
  • Σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών, το 29,% των επιχειρήσεων δήλωσε πως αναζητεί κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, ενώ πάνω από 60% συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (63,6%), οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (60,2%) και οι απόφοιτοι λυκείου (61,9%).
  • Το 91,5% του δείγματος διατυπώνει μία απαισιόδοξη στάση για την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας της Ελλάδας.
  • Στις προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνονται: η καλύτερη και πιο αποτελεσματική σύνδεση εκπαιδευτικών φορέων και επιχειρήσεων, η ενίσχυση τεχνικής εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου και η έμφαση σε επαγγέλματα του μέλλοντος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας είναι:

Από τις 118 επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, το 8,5% εξ αυτών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενοι), το 34,7% μικρές επιχειρήσεις (11-50 εργαζόμενοι), το 33,1% μεσαίες επιχειρήσεις (51-250 εργαζόμενοι) και το 23,7% μεγάλες επιχειρήσεις (251 εργαζόμενοι και άνω).

Αξιολογείστε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού για την επιχείρησή σας:

Καμία από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο δεν αξιολογεί το πρόβλημα εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού ως «καθόλου σημαντικό», ενώ το 2,5% το αξιολογεί ως «λίγο σημαντικό». Αντίθετα, το 47,5% το αξιολογεί ως πολύ σημαντικό, ενώ οι μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλαδή το 50,0%, το αξιολογεί ως πάρα πολύ σημαντικό.

Στην παρούσα χρονική συγκυρία, η επιχείρησή σας βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού;

Περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις και συγκεκριμένα το 90,7% του δείγματος αναζητεί ανθρώπινο δυναμικό στην παρούσα χρονική συγκυρία, έναντι 9,3% του δείγματος που δεν αναζητεί.

Αν ναι, σε ποια/ες από τις παρακάτω κατηγορίες εντάσσεται το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητείτε;

Περίπου οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος -και συγκεκριμένα το 49,2%- αναζητούν ειδικευμένους τεχνίτες, χειριστές εξοπλισμού και μηχανημάτων, και οδηγούς, ενώ το 48,3% του δείγματος αναζητεί ανειδίκευτους εργάτες. Αντίστοιχα, το 42,4% αναζητεί επαγγελματίες (μηχανικούς, οικονομολόγους, πληροφορικούς, λογιστές, νομικούς, κ.α.), το 40,7% τεχνικούς και βοηθούς, το 27,1% πωλητές και υπάλληλους γραφείου (γραμματείς, εξυπηρέτηση πελατών, υπάλληλοι υποδοχής, ταμίες, κα.) αντίστοιχα, και το 21,2% ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη. Το 6,8% αναζητεί άλλες κατηγορίες ανθρώπινου δυναμικού που δεν εντάσσονται στις παραπάνω.

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών που αναζητείτε;

Κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών αναζητεί το 29,7% του δείγματος, ενώ η πλειοψηφία (δηλαδή το 63,6%) αναζητεί αποφοίτους Α.Ε.Ι. Σε 60,2% ανέρχεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που ψάχνει αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και σε 61,9% το ποσοστό που αφορά σε αποφοίτους λυκείου, ενώ μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι γυμνασίου (22,0%) και οι απόφοιτοι δημοτικού (17,8%).