Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τραπεζικές μετοχές και τις αυξήσεις κεφαλαίου

Στην τελική ευθεία περνάει η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών και το Χρηματιστήριο Αθηνών εξέδωσε έναν «οδηγό» που απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα και τις απορίες των επενδυτών που αφορούν στα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης.

Στην τελική ευθεία περνάει η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών και το Χρηματιστήριο Αθηνών εξέδωσε έναν «οδηγό» που απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα και τις απορίες των επενδυτών που αφορούν στα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης.

Μεταξύ των άλλων παρουσιάζονται αναλυτικά όλα όσα προβλέπει ο νόμος για την ανακεφαλαιοποίησης, πως γίνεται ο προσδιορισμός των τιμών των μετοχών, τα δικαιώματα επαναγοράς warrants, τα CoCos (ειδικά μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές).

Μερικές από τις ερωτο-απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου;

Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση με κοινές μετοχές θα έχουν: οι υφιστάμενοι μέτοχοι του πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή όσοι έχουν μετοχές στη μερίδα τους στο ΣΑΤ (Σύστημα Αυλών Τίτλων) της ΕΧΑΕ πριν την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και δεν θα τα πουλήσουν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο ΧΑ, καθώς και άλλοι επενδυτές οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαιώματα είτε από τη χρηματιστηριακή αγορά (κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσής του δικαιώματος) είτε μέσω διάθεσης δικαιωμάτων κατά την κρίση του ΔΣ του πιστωτικού ιδρύματος μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης του δικαιώματος, ενώ το σύνολο του ποσού κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι ήδη εγγυημένο από το Ταμείο (ΤΧΣ). Επειδή οι ΑΜΚ των τραπεζών έχουν διαφορετικούς όρους είναι απαραίτητο οι επενδυτές να ανατρέξουν στους ακριβείς όρους της αύξησης που δημοσιεύει το κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα ή να ζητήσουν συμβουλή από πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο.

Πως θα καθορισθεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών;

Για τις κοινές μετοχές που καλύπτει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Η τιμή διάθεσης, για τα πιστωτικά ιδρύματα οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, προσδιορίζεται από την πράξη 38/9-11-12 του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία, ορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα και είναι ίση με ή κατώτερη από την μικρότερη εκ των δύο τιμών:

1) ποσοστό 50% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά την διάρκεια των 50 ημερών διαπραγμάτευσης (50% του VWAP 50 ημερών) που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής διάθεσης των μετοχών, και

την τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την ημέρα διαπραγμάτευσης που προηγείται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής διάθεσης των μετοχών.

Για τους συμμετέχοντες στην αύξηση επενδυτές, πλην του Ταμείου

Η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να υπολείπεται της τιμής διάθεσης των κοινών μετοχών που καλύπτει το Ταμείο (ΤΧΣ).

Πρακτικά, με την δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου και την σχετική ανακοίνωση από το Πιστωτικό Ίδρυμα για την ΑΜΚ, θα υπάρχει δημοσιευμένη και η Τιμή Διάθεσης για την συγκεκριμένη ΑΜΚ.

Πόσα δικαιώματα προτίμησης μετοχών θα εκδοθούν;

Ο αριθμός των δικαιωμάτων προτίμησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ισούται με τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών και θα κατανεμηθούν στους μετόχους αναλογικά με τον αριθμό μετοχών που κατέχουν:

σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΧΑΕ κατά την Record date (2η εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματοςΓια το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ θα πρέπει ο επενδυτής να συμβουλευτεί την ανακοίνωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ή να έλθει σε επικοινωνία με τον χρηματιστή του / επενδυτικό σύμβουλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ WARRANTS

Ποια είναι τα στάδια υλοποίησης της εταιρικής πράξης της ανακεφαλαιοποίησης εφόσον υπάρχει reverse split;

Αμέσως μετά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης (cum date) με το δικαίωμα για την μετοχή της Τράπεζας Χ έχουμε:

Στάδιο 1: Προσωρινή παύση της διαπραγμάτευσης των μετοχών λόγω reverse split.

Στάδιο 2: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από reverse split. Επιπλέον μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής.

Στάδιο 3: Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (ανακεφαλαιοποίηση).

Στάδιο 4: Έναρξη διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Στάδιο 5: Λήξη διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης.

Στάδιο 6: Λήξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

Στάδιο 7: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ανακεφαλαιοποίησης και, εφόσον πληρούνται οι δια νόμου προϋποθέσεις, ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί και η έναρξη διαπραγμάτευσης των warrants.

Τι μπορεί να κάνει ένας επενδυτής που έχει σήμερα μετοχές κατά την ΑΜΚ;

Έστω ότι έχουμε ένα επενδυτή που έχει σήμερα 100 μετοχές από την Τράπεζα Χ που ανακοινώνει τους ακριβείς όρους της ΑΜΚ στο Ενημερωτικό Δελτίο της και στην ανακοίνωσή της στο ΧΑ.

Ο επενδυτής θα λάβει 100 δικαιώματα και έστω ότι η Αναλογία Έκδοσης είναι 10 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά. Επομένως, με τα 100 δικαιώματα που λαμβάνει μπορεί να αγοράσει 1.000 νέες μετοχές (100 δικαιώματα *10 νέες μετοχές ανά δικαίωμα), στην Τιμή Διάθεσης που έχει ανακοινώσει η Τράπεζα, έστω 0,60€.

Έχει ουσιαστικά 4 Επιλογές:

ΕΠΙΛΟΓΗ 1

Ο επενδυτής μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του πλήρως, δηλαδή με βάση την ανακοινωμένη Τιμή Διάθεσης και για το χρονικό διάστημα που μπορεί να ασκήσει για Δικαιώματά του (δηλαδή από την Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος μέχρι την Ημερομηνία Άσκησης Δικαιώματος) μπορεί να καταβάλλει 600 € (1.000 * 0,60€) και να λάβει 1.000 νέες μετοχές.

Με αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στην αύξηση και (βλ. παρακάτω 3.3) θα μπορεί να λάβει και warrants που του δίνουν το δικαίωμα να αγοράσει στα επόμενα 4,5 έτη μετοχές τις τράπεζας σε τιμές κοντά στην τιμή διάθεσης, που αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ένα μικρό ποσοστό). Αν λάβει warrant με αναλογία 7,33 μετοχές για κάθε warrant, τότε θα μπορεί να αγοράσει στα επόμενα 5 έτη άλλες 7.330 νέες μετοχές (7,33*1.000) καταβάλλοντος το σχετικό αντίτιμο τα επόμενα 4,5 έτη (όχι άμεσα). Αυτό αποτελεί για αυτόν ένα κίνητρο και θα του αποδώσει κέρδη αν η τιμή της μετοχής της Τράπεζας κινηθεί ανοδικά.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2

Ο επενδυτής μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μερικώς. Δηλαδή, μπορεί να ασκήσει μόνο ένα ποσοστό από τα δικαιώματά του.

Αν για παράδειγμα αποφασίσει να ασκήσει 50 Δικαιώματα, τότε θα πρέπει να καταβάλλει 300 € (50 δικαιώματα * 10 νέες μετοχές *0,60€) και να λάβει 500 νέες μετοχές. Ταυτόχρονα θα μπορεί να λάβει τα επόμενα 5 έτη, μέσω εξάσκησης warrants, 3.665 νέες μετοχές (7,33 * 500) καταβάλλοντος το σχετικό αντίτιμο.

Ταυτόχρονα, τον συμφέρει να πουλήσει τα υπόλοιπα δικαιώματα στην αγορά, παρά να τα αφήσει να λήξουν. Αυτό θα πρέπει να το κάνει μέχρι την ημερομηνία τελευταίας συναλλαγής των δικαιωμάτων. Από την πώληση θα λάβει κάποιο ποσό, ανάλογα με την αξία των δικαιωμάτων στην αγορά.

ΕΠΙΛΟΓΗ 3

Σε αυτή την περίπτωση πουλά όλα τα δικαιώματα στην αγορά. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούται να λάβει warrants για να αγοράσει μετοχές κατά τα επόμενα 4,5 έτη.

ΕΠΙΛΟΓΗ 4

Να μην κάνει τίποτε και να αφήσει τα δικαιώματα να εκπνεύσουν.

Σημειώνεται, ότι το να αφήσει τα δικαιώματα χωρίς να κάνει τίποτε δεν είναι συμφέρουσα επιλογή για τον επενδυτή, επομένως οι 1 έως 3 είναι οι πραγματικές επιλογές του.

Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants)

Τι είναι τα warrants των Τραπεζών;

Τα warrants αποτελούν Κινητές Αξίες οι οποίες θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμες, δηλαδή υπάρχει για αυτές δευτερογενής διαπραγμάτευση.

Το κάθε warrant εκδίδεται πάνω στη μετοχή της κάθε Τράπεζας που ανακεφαλαιοποιείται.

Το κάθε warrant ενσωματώνει το δικαίωμα -αλλά όχι υποχρέωση- στον κάτοχο του:

• να αγοράσει, προκαθορισμένο αριθμό από υποκείμενες μετοχές της Τράπεζας που θα κατέχει το ΤΧΣ, σε καθορισμένη εκ των προτέρων τιμή (την τιμή εξάσκησης του warrant), σε συγκριμένες ημερομηνίες (ημερομηνίες εξάσκησης) μέχρι ένα προκαθορισμένο μελλοντικό χρονικό σημείο, 4,5 χρόνια (ή 54 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης των warrants.

Ποιος μπορεί να πάρει αρχικά warrants μιας Τράπεζας;

Warrants θα λάβουν όσοι επενδυτές συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της κάθε Τράπεζας, εφόσον επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των επενδυτών στην αύξηση, δηλαδή το 10% του συνολικού κεφαλαίου που θα αντληθεί με έκδοση μετοχών.

Δηλαδή, τα warrants αποτελούν ένα κίνητρο (sweetener) για τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ μιας Τράπεζας, που τους δίνουν να ασκήσουν αν θέλουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές της τράπεζας σε βάθος (4,5 ετών ή σύνολο 54 μηνών), τις συγκεκριμένες ημερομηνίες εξάσκησης.

Πρόκειται δηλαδή για warrants αγοράς (call warrants).

Πόσα warrants λαμβάνουν οι επενδυτές που συμμετέχουν στην αύξηση;

Οι δικαιούχοι επενδυτές λαμβάνουν δωρεάν ένα warrant για κάθε νέα κοινή μετοχή της τράπεζας που αποκτούν κατά την ΑΜΚ από άσκηση των δικαιωμάτων τους. Τα warrants παραδίδονται στους επενδυτές ταυτόχρονα με την παράδοση των νέων κοινών μετοχών.

Ποιοι δικαιούνται να λάβουν τα warrants;

Οι επενδυτές που συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνουν τους τίτλους (warrants), δωρεάν κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην αύξηση. Πιο συγκεκριμένα για κάθε μία (1) νέα μετοχή που αποκτούν από την αύξηση δικαιούνται (1) δωρεάν warrant, εφόσον επιτευχθεί η ελάχιστη κάλυψη συμμετοχής από τον ιδιωτικό τομέα.

Για παράδειγμα για κάθε warrant που αποκτούν:

Αν οι ιδιώτες συμμετάσχουν κατά 10% τότε δικαιούνται να λάβουν (10 0 % -10 %)/10 %=9 μετοχές.

Αν οι ιδιώτες συμμετάσχουν κατά 12%, θα δικαιούνται να λάβουν (10 Ο %-12%)/12 % =7,3333 μετοχές.

Αναλογία μετοχών- warrants

Είναι ο αριθμός μετοχών που αντιστοιχεί σε 1 warrant και που κατά την εξάσκησή του μπορεί να πάρει ο κάτοχος του warrant.

Παράδειγμα: Όταν λέμε ότι η αναλογία μετοχών-warrants είναι 1 προς 7 εννοούμε ότι: για κάθε μετοχή που αγοράζει κάποιος τώρα, λαμβάνει και 1 warrant από το οποίο στο μέλλον, αν το ασκήσει μπορεί να αποκτήσει 7 μετοχές, πληρώνοντας την τιμή άσκησης του warrant κατά την εξάσκηση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την έκδοση των warrants;

Κάθε warrant ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του τίτλου να αγοράσει, σε συγκεκριμένη τιμή, προκαθορισμένο αριθμό κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επομένως, πρόκειται για δικαίωμα και όχι για υποχρέωση για τον κάτοχο των warrants. ■ Τα warrants δίδονται δωρεάν σε όσους συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, ως κίνητρο συμμετοχής τους στην ΑΜΚ, εφόσον βεβαίως καλυφθεί το 10% των αντληθέντων κεφαλαίων από επενδυτές.

Η έκδοση τους γίνεται ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους κατόχους τους να αποκτήσουν, σύμφωνα με τους όρους της ανακεφαλαιοποίησης, μετοχές των Τραπεζών που κατέχονται από το Ταμείο (ΤΧΣ) στο μέλλον. Δηλαδή, με μια τιμή εξάσκησης λίγο υψηλότερη (κατά 3% συν μια επαύξηση 1% για κάθε χρόνο εξάσκησης) από την τρέχουσα τιμή της μετοχής μπορεί ένας επενδυτής να αποκτήσει δυνητικά μετοχές τις Τράπεζας φθηνότερα από την τιμή που θα διαπραγματεύονται αυτές στο μέλλον.

Ο κάτοχος των warrants μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πουλήσει τα warrants του στο Χρηματιστήριο, στη δευτερογενή διαπραγμάτευση. Τα warrantsαναμένεται να έχουν από μόνα τους αξία εξαιτίας της υψηλής μεταβλητότητας των τραπεζικών τιμών αλλά και του βάθους χρόνου μέχρι τη λήξη τους.

Ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης των warrants;

Τα warrants εκδίδονται και πιστώνονται στις μερίδες των δικαιούχων στην ΕΧΑΕ ταυτόχρονα με την έκδοση των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον βέβαια έχει επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό 10% της συμμετοχής των επενδυτών.

Πότε θα είναι υπό διαπραγμάτευση τα warrants;

Τα warrants θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται ταυτόχρονα με τις νέες μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση. Η ημερομηνία διαπραγμάτευσης θα ανακοινωθεί μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου για την κάθε Τράπεζα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ποια είναι η αναλογία έκδοσης για τα warrants;

Οι δικαιούχοι των τίτλων λαμβάνουν δωρεάν, ένα τίτλο warrant για κάθε μία νέα κοινή μετοχή του πιστωτικού ιδρύματος την οποία αποκτούν.

Ο αριθμός των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε τίτλο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση (Χ = Α/Β), ώστε να μπορούν οι ιδιώτες να εξαγοράσουν το σύνολο των μετοχών που θα συμμετάσχει το Ταμείο (ΤΧΣ),

όπου:

Χ: είναι ο αριθμός των κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος τις οποίες δικαιούται να αγοράσει από το Ταμείο (ΤΧΣ) ο κάτοχος εκάστου τίτλου,

Α: είναι ο συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών που αναλαμβάνει το Ταμείο (ΤΧΣ) λόγω της συμμετοχής του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και

Β: είναι ο συνολικός αριθμός των κοινών μετοχών που αναλαμβάνουν οι ιδιώτες λόγω της συμμετοχής τους στην ίδια αύξηση,

π.χ. 1 warrant για 9 κοινές μετοχές εάν η αναλογία κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι 10% ιδιώτες και 90% ΤΧΣ

Σημειώνεται ότι, τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται για όλα τα warrants που ασκεί ο ίδιος δικαιούχος και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται.

Ποια θα είναι η διαδικασία μεταβίβασης;

Το Ταμείο δεν δύναται να μεταβιβάσει τις υποκείμενες στα δικαιώματα αγοράς μετοχές, για περίοδο 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων.

Μετά τους 36 μήνες, αν το ΤΧΣ βρει αγοραστή για τις μετοχές και συμφωνήσει μια τιμή, οι κάτοχοι των warrants θα έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν ΑΝ θέλουν και τους συμφέρει να αποκτήσουν μετοχές στην τιμή που θα τις πάρει ο αγοραστής, πριν από αυτόν. Αν δεν θελήσουν, τότε οι μετοχές θα μεταβιβαστούν στον αγοραστή.