Ποιες δαπάνες δεν αναγνωρίζονται φέτος στη δήλωση και ποιες φέρνουν έκπτωση φόρου

Επτά κατηγορίες δαπανών που πραγματοποιούν κάθε χρόνο εκατομμύρια φορολογούμενοι έπαψαν από φέτος να εκπίπτουν κατά ποσοστό 10% από τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά τους, με αποτέλεσμα οι φορολογικές επιβαρύνσεις που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων να είναι φέτος σημαντικά «φουσκωμένες».

Επτά κατηγορίες δαπανών που πραγματοποιούν κάθε χρόνο εκατομμύρια φορολογούμενοι έπαψαν από φέτος να εκπίπτουν κατά ποσοστό 10% από τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά τους, με αποτέλεσμα οι φορολογικές επιβαρύνσεις που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων να είναι φέτος σημαντικά «φουσκωμένες».

Πρόκειται για τα ενοίκια κύριας κατοικίας, τα ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, τα ασφάλιστρα ζωής, τα δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια, τους τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, τα νοσήλια και τα έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και τις δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Φέτος καμία από τις παραπάνω 7 κατηγορίες δαπανών δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων.

Μόνο οι δαπάνες για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη μαζί με τις δαπάνες για αγορές φαρμάκων αναγνωρίζονται κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό τους για έκπτωση από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις που τυχόν δηλώνει ο φορολογούμενος, υπό την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν συνολικά το 5% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος.

Τι ισχύει για ιατρικές δαπάνες

Αν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος δηλώσει εισόδημα από συντάξεις συνολικού ύψους 20.000 ευρώ και συνολικό ετήσιο ποσό δαπανών για ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη χαμηλότερο από 1.000 ευρώ, δηλαδή κάτω από το 5% του εισοδήματός του, δεν δικαιούται καμία έκπτωση φόρου για τις δαπάνες αυτές.

Πώς γίνεται η έκπτωση

Ακόμη όμως κι αν οι δαπάνες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη υπερβαίνουν το 5% του ετησίου εισοδήματος, αναγνωρίζεται για έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος το 10% όχι ολόκληρου του ποσού των δαπανών αυτών αλλά το 10% του τμήματος του ποσού των δαπανών το οποίο υπερβαίνει το 5% του εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις. Αν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος δηλώσει ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ από συντάξεις και ετήσια δαπάνη για ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη 2.000 ευρώ, τότε το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει την έκπτωση του φόρου ως εξής:

-Ποσό δαπάνης που αντιστοιχεί στο 5% του εισοδήματος: 1.250 ευρώ.

-Τμήμα δαπάνης πέραν του 5% του εισοδήματος: 750 ευρώ (2.000-1.250=750 ευρώ)

-Υπολογισμός έκπτωσης: 10% Χ 750 ευρώ = 75 ευρώ.

Πρέπει να δηλώσουμε τα ενοίκια

Σημειώνεται πως παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες για ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν έπαψαν να εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν τις συγκεκριμένες δαπάνες, για καθαρά πληροφοριακούς σκοπούς σε κωδικούς αριθμούς που έχουν περιληφθεί στον πίνακα 6 της φετινής φορολογικής δήλωσης (του φετινού εντύπου Ε1).

Τι ίσχυε πέρυσι

Πέρυσι, το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που προέκυπτε με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα κάθε φορολογούμενου μπορούσε να μειωθεί κατά το 10%:

α) των ποσών που καταβλήθηκαν για ενοίκια κύριας κατοικίας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορούσε να υπερβεί τα 100 ευρώ.

β) των ενοικίων που πληρώθηκαν για τη στέγαση προστατευόμενων τέκνων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορούσε να υπερβεί τα 100 ευρώ.

γ) των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής,θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορούσε να υπερβεί τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 ευρώ για τους έγγαμους

δ) των διδάκτρων που καταβλήθηκαν σε φροντιστήρια μαθημάτων ή σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Για κάθε μέλος της οικογένειας για το οποίο καταβλήθηκαν δίδακτρα, το ανώτατο ποσό έκπτωσης δεν μπορούσε να υπερβεί τα 100 ευρώ.

ε) των καταβληθέντων τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, οι οποίοι αντιστοιχούσαν σε ποσό δανείου μέχρι 200.000 ευρώ και σε κατοικία μέχρι 120 τ.μ.

στ) των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορούσε να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

ζ) των δαπανών για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ.