Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται επιστροφές εισφορών

Η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, προβλέπει την επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών περιόδου 2019-2020, τις οποίες δικαιούνται έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί.

Συγκεκριμένα, ήδη από τις 10/4 έγινε η έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας διαθέσιμης αποκλειστικά στους συγκεκριμένους ασφαλισμένους, μέσω της ιστοσελίδας του e – ΕΦΚΑ.

Ποιοι οι δικαιούχοι

Πιο αναλυτικά, με την 65/2021 εγκύκλιο του e – ΕΦΚΑ παρασχέθηκαν λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου ασφάλισης στον e – ΕΦΚΑ, για τα έτη 2019 και 2020, των:

α) Εμμίσθων Δικηγόρων,

β) Μισθωτών Μηχανικών & Υγειονομικών και

γ) Μηχανικών & Υγειονομικών υπαγόμενων στις διατάξεις της παρ.9, του άρθρου 39, του ν.4387/2016, απασχοληθέντων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου – Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική υπηρεσία με τίτλο: «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς» είναι διαθέσιμη στους εργοδότες για την τροποποίηση της δηλωθείσας, μέσω Α.Π.Δ., ασφάλισης των εν λόγω προσώπων, ετών 2019 και 2020, ώστε να προσαρμοσθεί στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Εμμίσθων Δικηγόρων, Μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών» οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών περιόδου 2019 – 2020, εφόσον, έχει προηγηθεί τροποποίηση της ασφάλισής τους – από τους εργοδότες τους – μέσω της προαναφερθείσας «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Τροποποίησης της Ασφάλισης», για την ίδια περίοδο.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήματος επιστροφής είναι φιλική στον χρήστη, δεν απαιτεί την υποβολή δικαιολογητικών, αφού αυτά αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω διαλειτουργικότητας (π.χ. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας) χρησιμοποιώντας δε αυτοματοποιημένους μηχανογραφικούς κανόνες ολοκληρώνει άμεσα την παραλαβή του ηλεκτρονικού αιτήματος, προκειμένου να ακολουθήσουν:

Η μηχανογραφική επεξεργασία του, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον προβλεπόμενο από την νομοθεσία υποχρεωτικό συμψηφισμό του επιστρεφόμενου ποσού με τυχόν βεβαιωμένη στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλή του δικαιούχου προς τον e – Ε.Φ.Κ.Α.

Η πίστωση του τελικού προς επιστροφή ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, τον IBAN του οποίου δήλωσε στην ηλεκτρονική αίτησή του. Η ενημέρωση του δικαιούχου με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποχρεωτικά δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο επισημαίνεται πως η χρήση της νέας υπηρεσίας γίνεται με την καταχώριση σε αυτήν των κωδικών taxisnet του δικαιούχου και η επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων διενεργείται περιοδικά (σε μηνιαία βάση) όπως και η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Σημειώνεται πως οι δικαιούχοι, που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι, δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και πως η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν υποστηρίζει αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία συσχετίζονται με τροποποιήσεις ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκαν από τις κατά τόπο αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του e – Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους.

Τέλος, με το ίδιο Γενικό Έγγραφο γνωστοποιείται η παράταση λειτουργίας της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς» μέχρι 31.12.2023.