Ποιες παροχές σε είδος των εργοδοτών προς τους εργαζόμενους είναι αφορολόγητες

 

Σειρά παροχών σε είδος που λαμβάνουν οι μισθωτοί από τον εργοδότη τους ή οι μέτοχοι και οι εταίροι μιας επιχείρησης είναι αφορολόγητες καθώς δεν θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτή εργασία. Υπάρχουν όμως και πληρωμές, πρόσθετες του μισθού , είτε σε είδη είτε σε χρήμα, οι εταιρείες φορολογούνται ως εισόδημα. Αν και δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου από τον εργοδότη, αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών του εργαζόμενου και αθροίζονται με τα υπόλοιπα εισοδήματα. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται φόρος εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Οι προσφορές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του προσώπου συνυπολογίζονται στο φορολογικό εισιτήριο του, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος με την εξαίρεση της παραχώρησης αυτοκινήτου, τα δάνεια των δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών και την παραχώρηση κατοικίας. . , για τις άλλες δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά την αξία αυτών.

Οι παροχές που εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία:

* αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.

* αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/ χλμ., επισήμανση αιτήσεων κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά.

* διατακτικές σίτισης αξίας έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, όταν αυτές είναι ονομαστικές και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις που ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και αλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους.

* Ασφάλειες που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

* Ασφάλεια που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή της ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

* αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετησίων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσω μαζικής μεταφοράς.

* αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με λιανική τιμή για φόρους έως 40.000 ευρώ, για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για κάθε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας που πρέπει να θεωρείται φορολογικό εισόδημα.

* το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.