«Πάω Μπροστά»: Οι δικαιούχοι για το έκτακτο επίδομα €400 και πώς να κάνετε αίτηση

Αναρτήθηκε την Τετάρτη 3/5/2023, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, το Μητρώο Ωφελούμενων της τρίτης φάσης των εργαζόμενων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που έχουν κάνει αίτηση στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Πάω Μπροστά». Μέσω του προγράμματος αυτού οι εργαζόμενοι δύνανται να λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 400 ευρώ.

Ειδικότερα, ο κάθε καταρτιζόμενος θα πρέπει να παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και θα συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε 400 ευρώ.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση, voucher.gov.gr.

Ήδη, οι ωφελούμενοι που εντάχθηκαν στο Μητρώο, μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων που θα τους εμφανίζεται, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λ.π.), καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν δηλώσει.