Πώς θα πάρετε χρηματοδότηση για Νεοφυή Επιχείρηση - Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις για τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομίας. Δείτε εδώ όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

Δείτε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ:

Για νεοφυείς επιχειρήσεις

Για μικρές και πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις

Για νέους πτυχιούχους που θέλουν να στήσουν το γραφείο τους

Για τουριστικές επιχειρήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

 1. 1.   Ποιός είναι ο στόχος της Δράσης;

Απάντηση: Η Δράση στοχεύει στην ίδρυση/σύσταση πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

        (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2.3. Σκοπός της Δράσης)

          

 1. 2.   Ποιούς δικαιούχους αφορά το πρόγραμμα;  

       

          Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης  κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: 

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  κατά την υποβολή της αίτησης
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να  λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11.02.2016)

Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.  Για τους σκοπούς της παρούσας Δράσης  και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015). 

 (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι - Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

          

 1. 3.   Υπάρχει περιορισμός με βάση το εισόδημα για τους εν δυνάμει δικαιούχους;

 

Απάντηση: Δεν υπάρχει περιορισμός στο εισόδημα.

 

 

 1. 4.   Το πρόγραμμα θέτει ηλικιακά όρια;

 

Απάντηση: Όχι, δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Σε κάθε περίπτωση όμως ο δικαιούχος/οι εταίροι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς οι ανήλικοι δεν έχουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα για την υποβολή/συμμετοχή σε αίτηση χρηματοδότησης. 

                                     

 1. 5.   Ποιες περιφέρειες αφορά η Δράση; Ποιός είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της;

           

      Απάντηση: Η Δράση αφορά και στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας.

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος, Α’ Εξάμηνο 2016: 60% και 2ος κύκλος Β’ Εξάμηνο του 2016: 40%).

       

Η παρούσα Δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 72 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 

Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ)

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη,

 

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

43.440.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

12.780.000

Αττική

11.040.000

Στερεά Ελλάδα

2.760.000

Νότιο Αιγαίο

1.980.000

ΣΥΝΟΛΟ

72.000.000

         

 

 1. 6.   Μπορεί η εταιρεία που θα συσταθεί να αποτελείται και από άνεργους και από επιχειρηματίες;

           

Απάντηση: Ναι, εφόσον όλοι οι εταίροι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναλυτικά περιγράφονται στην πρόσκληση της Δράσης. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι - Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

         

 

 1. 7.   Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής να υποβάλει δύο προτάσεις στη Δράση; 

 

Απάντηση:  Όχι. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι - Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

         

 1. 8.   Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να διαθέτει και μη επιλέξιμους ΚΑΔ, αλλά το σχέδιο να αφορά μόνο τους επιλέξιμους;

 

Οι ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα (κατηγορία δικαιούχων Β) προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (νέο ΑΦΜ). Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να κάνουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Δεν απαιτείται η διακοπή της υφιστάμενης δραστηριότητας/επιχείρησης.

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι - Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

 

         

 1. 9.   Μπορώ να μπω στη Δράση αν ήδη έχω επιχείρηση προσθέτοντας νέο ΚΑΔ; 

           

Απάντηση:  Όχι. Η Δράση αφορά στην ίδρυση/σύσταση νέων επιχειρήσεων. Η μεταβολή ΚΑΔ στην ήδη υπάρχουσα επιχείρηση δε συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι - Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

 

         

 

 1. 10.                Μπορεί κάποιος δικαιούχος να έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα προγράμματα; 

 

Απάντηση: Ο δικαιούχος θα πρέπει να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012  μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή του  Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ. (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι - Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

 

 1. 11.                Για την ένταξη στη Δράση, στην περίπτωση της κατηγορίας Α των ανέργων, χρειάζεται να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι το σεμινάριο συμβουλευτικής του ΟΑΕΔ; 

 

          Απάντηση: Όχι, δεν απαιτείται για τη συγκεκριμένη Δράση. 

 

 

 1. 12.                Ποιές είναι οι εταιρικές μορφές που επιδοτούνται στην εν λόγω Δράση;

 

Απάντηση: Οι επιλέξιμες εταιρικές μορφές είναι οι εξής: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011. Επισημαίνεται ότι η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για καμία κατηγορία δικαιούχων. 

Διευκρινίζεται ότι η ατομική επιχείρηση είναι επιλέξιμη επιχειρηματική μορφή, μόνο για την κατηγορία των ανέργων (Κατηγορία Α – Άνεργοι).

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι - Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

 

 

 1. 13.                Ποιες είναι οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων; Μπορώ μέσω της Δράσης να ανοίξω επιχείρηση τουρισμού, εστίασης, φαρμακείο, franchise; 

 

Απάντηση: Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης της Δράσης. 

Εξαιρούνται επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης). 

 

 1. 14.                Μπορεί κάποιος συνταξιούχος να υποβάλλει στη Δράση  ως αυτοαπασχολούμενος δηλαδή να κάνει έναρξη επιχείρησης πριν την προκήρυξη προγράμματος; Θεωρείται η σύνταξη σχέση μισθωτής εργασίας;

 

Απάντηση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

 

 

 1. 15.                Γίνονται δεκτά συνεργατικά σχήματα φυσικών προσώπων εφόσον υπάρχουν μεταξύ τους σχέσεις συγγένειας;

 

Απάντηση: Δεν γίνονται δεκτά τα συνεργατικά σχήματα (σύσταση εταιρείας) φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

 

                              

 1. 16.                Μπορεί κάποιος αυτοαπασχολούμενος να συμμετάσχει σε συνεργατικό σχήμα και ταυτοχρόνως να διατηρήσει και την ατομική του επιχείρηση;

 

Απάντηση: Μπορεί, καθώς δεν απαιτείται η διακοπή της υφιστάμενης δραστηριότητας/επιχείρησης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.

          

 

 1. 17.                Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στον πρώτο κύκλο και εάν δεν εγκριθεί να υποβάλλει στον δεύτερο κύκλο;

 

Απάντηση: Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο δεύτερο κύκλο θα εξειδικευθούν στη σχετική πρόσκληση.

 

 

 1. 18.                Τί εννοούμε με τον όρο «μισθωτή εργασία»;

         

 Απάντηση:  Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης μισθωτή εργασία θεωρείται η εργασιακή σχέση που υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

 

 α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,

β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση    εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,

γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,

 το ακαθάριστο εισόδημα των οποίων (υπηρεσιών) καταχωρείται στον πίνακα 4– ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2015)

 Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης ο όρος μισθωτή εργασία δεν περιλαμβάνει τους ατομικούς επιχειρηματίες που, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (περίπτωση στ, παράγραφος 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ.

         

                   

19.Ποιό είναι το ποσοστό επιδότησης στη Δράση; 

 

Απάντηση: Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 – Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών  Σχεδίων– Διάρκεια Υλοποίησης) 

 

 1. 20.                Ποιός είναι ο προϋπολογισμός που μπορεί ο δικαιούχος να υποβάλλει;

 

 Απάντηση: Το ύψος του επιχορηγούμενου Π/Υ θα πρέπει να είναι από 15.000€ έως 60.000€. 

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 – Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών  Σχεδίων– Διάρκεια Υλοποίησης) 

          

 1. 21.                Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ, μπορεί η επιχείρηση αυτή να ενταχθεί στη Δράση; 

 

Απάντηση: Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το μέγιστο όριο, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επιχειρηματικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 – Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών  Σχεδίων– Διάρκεια Υλοποίησης) 

             

 1. 22.                Ποιά είναι η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων;

 

Απάντηση: Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 – Προϋπολογισμός Επιχειρηματικών  Σχεδίων– Διάρκεια Υλοποίησης) 

         

 1. 23.                Από πότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας;

Απάντηση: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού τους σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. 

            (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 – Δικαιούχοι - Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής)

           

 

 1. 24.                Ποιά είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;

 

Απάντηση: 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis).

Το έντυπο υποβολής θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Σημειώνουμε ότι δεν κατατίθεται  φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα  επενδυτικά σχέδια. 

            (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 – Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης)

 

 

 1. 25.                Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών;

 

Απάντηση: 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η  ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για χρηματοδότηση του δικαιούχου.

            (Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – Επιλέξιμες Δαπάνες)

             

 

 1. 26.                Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων;  

 

Απάντηση: 

Η συστέγαση επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – Επιλέξιμες Δαπάνες)

          

 

 1. 27.                Οι δαπάνες ποια χρονική περίοδο θα αφορούν;

 

Απάντηση:. Οι δαπάνες μπορεί να είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία που θα υποβάλλει ηλεκτρονικά ο κάθε δυνητικός δικαιούχος την αίτηση χρηματοδότησής του έως και 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του στη Δράση.

(Βλ. Κεφάλαια Ι.1.6.1 – Επιλέξιμες Δαπάνες και Ι.1.6.2 – Προϋπολογισμός

Επιχειρηματικών  Σχεδίων– Διάρκεια Υλοποίησης)

 

 1. 28.                Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος; 

         

Απάντηση: 

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ. 

 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. 
 • Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. 

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – Επιλέξιμες Δαπάνες)

             

 1. 29.                Ο εξοπλισμός που θα αγορασθεί μέσω του προγράμματος μπορεί να είναι μεταχειρισμένος;  

 

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης κι επιπλέον πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της Δράσης. 

(Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ- Επιλέξιμες Δαπάνες της Πρόσκλησης)

 

 

 1. 30.                Ποιο είναι το ύψος δαπάνης για το μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας;

 

Απάντηση

Το μέγιστο ποσό (στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου) για την εν λόγω κατηγορία δαπάνης είναι 24.000€. Στο μισθολογικό κόστος της νέας θέσης εργασίας συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος της νέας θέσης εργασίας θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με το χρόνο απασχόλησης. Επιχορηγείται η κάθε ετήσια μονάδα εργασίας με ανώτατο όριο (ετησίως) τις 12.000€.

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – Επιλέξιμες Δαπάνες και Παράρτημα ΙΙΙ Επιλέξιμες Δαπάνες)

 

 

 1. 31.                Μπορεί ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί και θα επιχορηγηθεί να έχει βαθμό συγγένειας με τον δικαιούχο του επενδυτικού σχεδίου;

 

Απάντηση: Η  δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη/δικαιούχο της ενίσχυσης. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, ο εν λόγω περιορισμός ισχύει για όλους τους εταίρους του δικαιούχου.

 

 

 1. 32.                Οι δαπάνες για μεταφορικά μέσα είναι επιλέξιμες;  

 

Απάντηση: Είναι επιλέξιμες, εφόσον εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου, αφορούν μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης και πληρούνται οι προϋποθέσεις της κατηγορίας δαπάνης 5 του Κεφαλαίου  Ι.1.6.1 – Επιλέξιμες Δαπάνες της Πρόσκλησης. 

 

 

 1. 33.                Οι κτιριακές δαπάνες επιδοτούνται;

 

Απάντηση: Είναι επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας και μέχρι του ποσού των 5.000€. Σε αυτές περιλαμβάνονται και δαπάνες για επεμβάσεις επί του ακινήτου οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

(Βλ. Παράρτημα ΙΙΙ- Επιλέξιμες Δαπάνες της Πρόσκλησης)

 

 

 1. 34.                Πώς γίνεται η καταβολή της χρηματοδότησης;

 

Απάντηση

 • Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. 
 • Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
 • Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου του χωρίς την υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών.

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.2 Παρακολούθηση  Πράξεων – Επαληθεύσεις – Πιστοποιήσεις)

 

 

 1. 35.                Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από το πρόγραμμα;

 

Απάντηση

Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου μετά την απόφαση ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

 

Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγησης της προκαταβολής επιχορήγησης, δύναται ο Δικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.3 – Καταβολή Ενίσχυσης)

 

 

 

 1. 36.                Η επιχείρηση που θα ενταχθεί στη Δράση για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διατηρήσει τον παραγωγικό εξοπλισμό; 

           

Απάντηση: 

Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 5 (Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

(Βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 – Επιλέξιμες Δαπάνες, Κεφ. Ι.1.13 - Ολοκλήρωση Πράξεων, Κεφ. Ι.1.14.3 - Εξέταση Τήρησης Υποχρεώσεων Δικαιούχων)

 

 1. 37.                Πότε θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά;

 

Απάντηση: 

Δεν κατατίθεται  φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της ηλεκτρονικής υποβολής. Τα δικαιολογητικά ένταξης θα προσκομιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως την ημερομηνία που θα οριστεί στην απόφαση με τον Προσωρινό Κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της Δράσης και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα επιχειρηματικά σχέδια.   

(Βλ. Κεφ. Ι.1.9 – Δικαιολογητικά και Στοιχεία της Αίτησης Χρηματοδότησης)

                         

 1. 38.                Ποιά είναι η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων;

 

Απάντηση: Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση ηλεκτρονικά από δύο αξιολογητές, με βάση τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε κριτήριο έχει το δικό του συντελεστή βαρύτητας. Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας του κάθε υποκριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας με πολλαπλασιασμό κάθε κριτηρίου επί δέκα (10) για αναγωγή στην κλίμακα του 100,00. Η τελική βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων επί τον συντελεστή βαρύτητας. Η μέγιστη τελική βαθμολογία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι το 100,00. 

Η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Πρόσκλησης της Δράσης.