Ρεύμα: «Πράσινο φως» από την Κομισιόν στο ελληνικό σχέδιο για στήριξη μη οικιακών καταναλωτών

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποιήσεις σε ελληνικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του προϋπολογισμού κατά 600 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Οι τροποποιήσεις έχουν εγκριθεί βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση και τη μετάβαση, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2023 για τη στήριξη μέτρων σε τομείς που είναι βασικοί για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη μείωση της εξάρτησης από τα καύσιμα.

Το νέο Πλαίσιο τροποποιεί και παρατείνει εν μέρει το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση, το οποίο εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2022, για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να στηρίξουν την οικονομία στο πλαίσιο της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης, που έχει ήδη τροποποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2022 και στις 28 Οκτωβρίου 2022.

Η Επιτροπήενέκρινε το αρχικό καθεστώς στις 3 Οκτωβρίου 2022. Η Ελλάδα ενημέρωσε για τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο αρχικό καθεστώς: (α) συνολική αύξηση του προϋπολογισμού κατά 600 εκατ. ευρώ, (β) προσαρμογή των ανώτατων ορίων ενίσχυσης για περιορισμένα ποσά ενίσχυσης και (γ) παράταση της περιόδου κατά την οποία μπορούν να χορηγηθούν τα περιορισμένα ποσά ενίσχυσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς ενίσχυσης, όπως τροποποιήθηκε, είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο για την κρίση και τη μετάβαση. Ειδικότερα, η ενίσχυση(α) δεν θα υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τα 300.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 2 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς και (β) θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τροποποιημένο καθεστώς παραμένει απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 στ. β ΣΛΕΕ και τους όρους που ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης και Μετάβασης. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το τροποποιημένο καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ