ΑΑΔΕ: Σε ποιους θα δίνει στοιχεία φορολογουμένων

Αφορμή ήταν οι “μπαταξήδες” του ηλεκτρικού ρεύματος που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς και οι ρευματοκλοπές. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, υιοθετήθηκε η ιδέα να δίνει η ΑΑΔΕ στοιχεία που βοηθούν στον εντοπισμό τους. Τώρα το μέτρο γενικεύεται και οι φορολογικές αρχές θα δίνουν στοιχεία όχι μόνον στις ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτρισμού και στον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και σε τράπεζες, στον Τειρεσία, στις διωκτικές αρχές και σε πλήθος φορέων και υπηρεσιών.

Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στη χορήγηση των στοιχείων των φορολογουμένων στον ΔΕΔΔΗΕ και στις άλλες ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτρισμού, ο στόχος είναι η πάταξη της ρευματοκλοπής, καθώς και ο εντοπισμός των «ορφανών» ρολογιών. Πρόκειται για ακίνητα που έχουν μετρητή της ΔΕΗ, ηλεκτροδοτούνται, αλλά δεν εμφανίζονται ιδιοκτήτες, ενώ καταγράφονται καταναλώσεις.

Η κυβέρνηση θεωρεί πως μέσω των διασταυρώσεων των στοιχείων των φορολογουμένων, με τα προσωπικά στοιχεία των φορολογουμένων και τα δεδομένα των εντύπων Ε9 όπου έχουν δηλωθεί οι αριθμοί παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, θα καταφέρουν να εντοπίσουν τους καταναλωτές-φαντάσματα.

Επί του προκειμένου, το νομοσχέδιο προβλέπει συγκεκριμένα πως τα στοιχεία των φορολογουμένων, μπορούν να κοινοποιούνται στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για τη διαχείριση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα για τον εντοπισμό και την αποτροπή των περιπτώσεων ρευματοκλοπών.

Επίσης μπορούν να δίδονται και σε Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αποκλειστικά υπό την ιδιότητά τους ως Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών, προς τους σκοπούς της εύρυθμης λειτουργίας της δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και της συμμόρφωσής τους προς τις κανονιστικές υποχρεώσεις τους.

Ποια στοιχεία θα κοινοποιούνται

Για την ενημέρωση των συγκεκριμένων αρχείων δεδομένων, ως προς τα φυσικά πρόσωπα, θα χορηγούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων:

 • ο Α.Φ.Μ.,
 • η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, 
 • το όνομα, το επώνυμο,
 • το όνομα και επώνυμο πατέρα,
 • το όνομα και επώνυμο μητέρας,
 • ο ταχυδρομικός κώδικας,
 • οι αριθμοί παροχής που το φυσικό πρόσωπο δηλώνει, είτε ως κύριος του ακινήτου, είτε ως κάτοχος αυτού.

Για τα νομικά πρόσωπα, και τις νομικές οντότητες, θα κοινοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ο Α.Φ.Μ., 
 • η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος,
 • η επωνυμία, 
 • ο διακριτικός τίτλος,
 • η έδρα, οι αριθμοί παροχής που το νομικό πρόσωπο δηλώνει είτε ως κύριος του ακινήτου, είτε ως κάτοχος αυτού.

 
Τα στοιχεία χορηγούνται εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους κατόπιν της ολοκλήρωσης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων. 

Ποιοι άλλοι θα λαμβάνουν στοιχεία 

Συγχρόνως η ΑΑΔΕ μπορεί να δίδει στοιχεία φορολογουμένων και στους ακόλουθους φορείς ή υπηρεσίες:

 1. Μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικηγόρους του Δημοσίου στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
 2. Διωκτικές αρχές, στο πλαίσιο διερεύνησης ή δίωξης αδικημάτων.
 3. Δικαστικές αρχές.
 4. Φορολογικές αρχές της αλλοδαπής, σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους.
 5. Υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όταν χρωστάνε σε αυτούς οι φορολογούμενοι και για να εντοπιστούν πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεών τους.
 6. Εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και δημοσίων οργανισμών με αρμοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων ή επιδοτήσεων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
 7. Διαζευγμένους ή συζύγους σε διάσταση
 8. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
 9. Τρίτους, κατόπιν αιτιολογημένης εισαγγελικής παραγγελίας, ότι δεν συντρέχει περίπτωση φορολογικού απορρήτου. 
 10. Φορολογούμενους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, και μόνο καθ’ ο μέρος αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να διακριβωθεί η φορολογική ή η επαγγελματική υπόσταση άλλου φορολογούμενου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, 
 11. Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 12. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), στο πλαίσιο ελέγχων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.
 13. Διατραπεζικές εταιρείες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, για τον σκοπό ενημέρωσης των αρχείων δεδομένων που τηρούν.
 14. Ελληνική Αστυνομία.