Αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης έως το τέλος 2022

Στις άμεσες προθέσεις του υπουργείου Εργασίας είναι η παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης αναγνώρισης των πλασματικών, κατά ένα έτος, δηλαδή από τις 31 Δεκεμβρίου 2021 στις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Η σχετική ρύθμιση θα συμπεριληφθεί σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια και θα ψηφισθεί από τη Βουλή προκειμένου να ισχύσει και να ανακουφίσει όσους προγραμματίζουν την έξοδό τους τα επόμενα χρόνια. Το υπουργείο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «με τον τρόπο αυτό οι ασφαλισμένοι μπορούν να κατοχυρώσουν τα μεταβατικά τους όρια ηλικίας».

Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα και κάνουν χρήση των πλασματικών ετών μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εξαγοράς έως το τέλος του 2022. Σύμφωνα με το ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς η δυνατότητα αναγνώρισης – μέχρι επτά – πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξομοιώνονται με τον πραγματικό χρόνο και δίνουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους συνταξιούχους να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν. Ως πλασματικοί χρόνοι θεωρούνται:

Η στρατιωτική θητεία. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (ένα ασφαλιστικό έτος), καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μισθωτών μέχρι 300 ημέρες. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής.

  • Ο ανασφάλιστος χρόνος (κενά ασφάλισης μεταξύ δύο περιόδων ασφάλισης). Ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (εθνική σύμβαση εργασίας) χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος συμμετοχής σε απεργίες, ο χρόνος μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι δύο έτη.
  • Ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στους ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, την Ειδική Προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).
  • Tο μηνιαίο κόστος εξαγοράς για τον κλάδο κύριας ασφάλισης όλων των πλασματικών χρόνων προσδιορίζεται σε ποσοστό 20% επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν την υποβολή του αιτήματος. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις αναγνωρίσεις καταβάλλονται είτε εφάπαξ, με έκπτωση 2% εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες.

Από τους ανωτέρω πλασματικούς χρόνους, ο χρόνος ασθενείας , επιδοτούμενης ανεργίας και κύησης και λοχείας δεν εξαγοράζονται, απλώς αναγνωρίζονται.

Το δικαίωμα αναγνώρισης για καθέναν από τους παραπάνω χρόνους ασκείται μόνο σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Πηγή: ΟΤ