Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά από φόρους 833 εκατ. ευρώ το 2021, στο 6,9% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

 

Στα 833 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2021 τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, ενισχυμένα κατά 41% σε ετήσια βάση.  Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 867 εκατ. ευρώ (€33 εκατ. το 2020).

Τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν με επιταχυνόμενους ρυθμούς (+40% σε ετήσια βάση) σε €450 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των οργανικών εσόδων, της περιστολής των λειτουργικών δαπανών και της ομαλοποίησης του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €1,4 δισ. σε ετήσια βάση το 2021, αντανακλώντας νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4,9 δισ. (€2,1 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2021)

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν κατά 10% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την έντονη ανάκαμψη που σημειώθηκε στις εκταμιεύσεις δανείων αλλά και χάρη στις προμήθειες από κάρτες, υπηρεσίες διαμεσολάβησης και ψηφιακά κανάλια.

 

Στα αποτελέσματα καταγράφεται αποκλιμάκωση του δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε 7,0% από 11,9% το Γ’ τρίμηνο 2021 και 13,6% το Δ’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την οργανική μείωση ΜΕΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ΙΙ ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαιτέρω σε 77% το 2021 από 63% το 2020.

Επίσης καταγράφονται ισχυροί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, με το δείκτη CET1 να διαμορφώνεται σε 16,9% (+120μ.β. περίπου σε ετήσια βάση) και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,5%2, ενσωματώνοντας το κεφαλαιακό όφελος από την ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier ύψους 150μ.β. περίπου (εκ των οποίων 90μ.β. περίπου το δ’ τρίμηνο 2021)

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η συμφωνία με την EVO Payments για τη δραστηριότητα της αποδοχής καρτών της ΕΤΕ αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση στρατηγικών συνεργασιών στην ψηφιακή Τραπεζική, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες μέσω του συνδυασμού της ευρείας πελατειακής βάσης της ΕΤΕ και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της EVO στις υπηρεσίες πληρωμών.

Πρακτικά μηδενική άμεση έκθεση στη Ρωσία

Η άμεση έκθεση της Ελλάδας στη Ρωσική Ομοσπονδία (εξαγωγές, τουρισμός, άμεσες ξένες επενδύσεις) ανέρχεται σε 0,3% του ΑΕΠ, ενώ το 1/3 περίπου των εισαγωγών ενέργειας της Ελλάδας προέρχεται από τη Ρωσία (15% της εγχώριας κατανάλωσης). Η ΕΤΕ έχει πρακτικά μηδενική άμεση έκθεση στη Ρωσία

Π. Μυλωνάς: Εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση των NPEs

«Τα αποτελέσματα της πολυετούς προσπάθειας μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας είναι πιο εμφανή από ποτέ. Αξιοποιώντας την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της χώρας, πετύχαμε υψηλή οργανική κερδοφορία, εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και ανάπτυξη του ισολογισμού μας σε συνδυασμό με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, αντανακλώντας την επιτυχή μετάβαση της Τράπεζας σε ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας.

Ξεκινώντας με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, η έκθεσή μας σε Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκε σε €2,1 δισ. ή μόλις €0,5 δισ. μετά από προβλέψεις. 

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 6,9%, μειωμένος κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φέρνοντάς μας κοντά στον στόχο του 6% για το τέλος του 2022, ένα ολόκληρο χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Ταυτόχρονα, παρά τη συνεχιζόμενη ομαλοποίηση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 68 μονάδες βάσης το Δ’ τρίμηνο 2021, ο εγχώριος δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε στο επίπεδο του 78%. Το χαμηλότερο κόστος προβλέψεων αντανακλά τις θετικές τάσεις στο ρυθμό μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, ως αποτέλεσμα του υψηλού ρυθμού επαναφοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ενήμερα (curings) και του χαμηλού ποσοστού νέων αθετήσεων δανείων (defaults), λαμβάνοντας υπόψη και τους πελάτες που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών (moratoria).

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €833 εκατ., αυξημένα κατά 41% ετησίως, αποτυπώνοντας τις θετικές τάσεις σε όλους τους βασικούς τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας. Τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 40% περίπου ετησίως, στα €450 εκατ., υπερβαίνοντας τον στόχο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των οργανικών εσόδων, της δραστικής περιστολής του κόστους και της αποκλιμάκωσης των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη του στόχου μας για οργανικά κέρδη ύψους €0,5 δισ. σε επίπεδο Ομίλου για το 2022. Η αποφασιστική μείωση του κόστους, με τις δαπάνες προσωπικού να μειώνονται κατά 12% ετησίως, καθώς και η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 3% ετησίως, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στη βελτίωση της κερδοφορίας, η οποία επωφελήθηκε και από την αύξηση των ενήμερων δανείων κατά €1,4 δισ. ετησίως.

Τέλος, όσον αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά περίπου 120μ.β. σε ετήσια βάση, σε 16,9%, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,5%, αποτυπώνοντας το όφελος τόσο από τη συναλλαγή Frontier που ενίσχυσε τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά +150μ.β., όσο και από την ισχυρή κερδοφορία μας. Η ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και η στρατηγική συνεργασία με την Evo Payments, με την πρώτη να αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών εβδομάδων και τη δεύτερη το Δ’ τρίμηνο 2022, θα ενισχύσουν τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας περαιτέρω κατά 160μ.β. περίπου, δημιουργώντας ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα στρατηγικής σημασίας.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2022 και τη μετέπειτα περίοδο, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εμφανίζονται ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας είναι ισχυρά και ακόμη και μέσα στη σημερινή διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα αναμένεται να σημειώσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη το 2022 και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα το 2023 και το 2024. Ως εκ τούτου, οι στόχοι της ΕΤΕ παραμένουν φιλόδοξοι. Ειδικότερα, φιλοδοξούμε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 3% περίπου και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τον ρυθμό δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου, τόσο μέσω της περαιτέρω βελτίωσης των εσόδων, όσο και μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της

ομαλοποίησης των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια.

Στόχος μας η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) να αγγίξει διψήφιο ποσοστό. Η βελτιούμενη κερδοφορία μας και οι ισχυροί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε μια πολιτική συνετούς διανομής μερισμάτων στο εγγύς μέλλον. Η επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων προϋποθέτει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές καθώς και από αυξανόμενες ανάγκες πελατών. Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας θα συνεχίσει να μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επίτευξη αυτής της αναγκαίας αλλαγής.

Οι επενδύσεις μας στον τομέα της τεχνολογίας και οι άνθρωποί μας αποτελούν τα κρίσιμα συστατικά για την επιτυχή υλοποίηση του στόχου μας, να γίνουμε η Τράπεζα Πρώτης Επιλογής. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, και ειδικότερα αυτά του 2021, επιβεβαιώνουν την ικανότητα και την αφοσίωσή μας στην επίτευξη των στόχων αυτών.»

Ειδήσεις σήμερα:

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο ΕΝΦΙΑ για το 2022 – Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα

Ουκρανία: Οι Ρώσοι έχουν απώλειες αλλά και εφεδρείες, θα συνεχίσουν για εβδομάδες λένε Γερμανοί αναλυτές

Πώς κατανέμονται τα μέτρα για την ακρίβεια – Τι ισχύει για την έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ -Στα 13,3 ευρώ το μήνα η επιδότηση στα καύσιμα

 

Πηγή: politicus.gr