Εθνική Τράπεζα: Λύσεις προστιθέμενης αξίας για την πράσινη μετάβαση των ναυτιλιακών εταιρειών

Στο δρόμο προς τη πράσινη μετάβαση, οι ναυτιλιακές εταιρείες, έχουν πλέον συνοδοιπόρο τους την Εθνική Τράπεζα, μια τράπεζα που θέτει στο επίκεντρο τους πελάτες της, αναζητά και εντοπίζει τις ανάγκες τους και δημιουργεί καινοτόμες λύσεις και ευέλικτα προϊόντα που στόχο έχουν την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πράσινη μετάβαση.

Ανταποκρινόμενη, λοιπόν, στις ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η σταδιακά αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και οι οικονομικές απαιτήσεις σχετικά με την απαραίτητη πράσινη μετάβαση, η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων. Ποιες είναι, όμως, αυτές οι προκλήσεις και πώς επηρεάζουν τον κλάδο της ναυτιλίας;

Προσαρμογή στον στόχο του 55% – Fit for 55

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γνωρίζετε τι είναι η “Προσαρμογή στον στόχο του 55%” (Fit for 55); Πρόκειται για τη δέσμη που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021 και αφορά στο σύνολο των νέων νομοθετικών προτάσεων και τροποποιήσεων για το κλίμα και την ενέργεια. Συγκεκριμένα, η δέσμη Fit for 55 αναφέρεται στον στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, καθώς και στην επιτάχυνση της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Εθνική Τράπεζα: Λύσεις προστιθέμενης αξίας για την πράσινη μετάβαση των ναυτιλιακών εταιρειών

Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) είναι μια “αγορά ανθρακούχων εκπομπών που βασίζεται σε ένα σύστημα ανώτατων ορίων και δικαιωμάτων εμπορίας για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής”. Αποτελεί το κύριο εργαλείο της ΕΕ που αποσκοπεί σε μειώσεις των εκπομπών και έχει επεκταθεί και στις θαλάσσιες μεταφορές, για να καλύψει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 5000 GT (Gross Tonnage), ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι ναυτιλιακές εταιρείες υποχρεούνται για την παράδοση δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων (EUAs) για κάθε τόνο αναφερόμενων εκπομπών θερμοκηπίου CO2, ισοδύναμα με τα ακόλουθα ποσοστά που αναφέρονται για κάθε έτος:

– το 40% των εκπομπών για το 2024
– το 70% των εκπομπών για το 2025
– το 100% των εκπομπών για το 2026 και για κάθε χρόνο στη συνέχεια

Η επέκταση αυτή περιλαμβάνει τις εκπομπές αερίων από ταξίδια πλοίων σε ποσοστό:

– 50% των εκπομπών από πλόες με αναχώρηση από λιμένα κατάπλου υπό/εκτός τη δικαιοδοσία κράτους μέλους και άφιξη σε λιμένα κατάπλου εκτός/υπό της δικαιοδοσίας κράτους μέλους.
– 100% των εκπομπών από πλόες με αναχώρηση από λιμένα κατάπλου υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους και άφιξη σε λιμένα κατάπλου υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους. 
– 100% των εκπομπών από ελλιμενισμένα πλοία σε λιμένα κατάπλου υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους.

Ευθύνη συμμόρφωσης 

Η ναυτιλιακή εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Ρύπων. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη ανήκει στον πλοιοκτήτη, ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ή φυσικό πρόσωπο – όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής γυμνού πλοίου -, στο οποίο ο πλοιοκτήτης έχει αναθέσει την ευθύνη για τη λειτουργία του πλοίου.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι βάσει της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”, όταν την τελική ευθύνη για την αγορά καυσίμου ή/και την εκμετάλλευση του πλοίου αναλαμβάνει οντότητα πλην της ναυτιλιακής εταιρείας, η ναυτιλιακή εταιρεία έχει το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που προκύπτουν από τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων από την εν λόγω οντότητα, η οποία φέρει απευθείας ευθύνη για τις αποφάσεις που επηρεάζουν τις εκπομπές CO2 του πλοίου.

πιν

Λύσεις από την Εθνική Τράπεζα

Με σκοπό να καταστεί ο άμεσος συνεργάτης των εταιρικών πελατών, η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αντιστάθμισης του κινδύνου μέσω των προϊόντων που διατίθενται από τη Διεύθυνση Διεθνών Αγορών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι πελάτες της είναι “εξοπλισμένοι” με τα απαραίτητα εργαλεία. Στοχεύοντας στην επίτευξη όσο το δυνατόν πιο προβλέψιμων χρηματοροών, για να διασφαλίσει τον προϋπολογισμού του συνολικού λειτουργικού κόστους των εταιρειών – που απορρέει από την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας -, η Εθνική Τράπεζα παρέχει τα παρακάτω προϊόντα:

α. Αγορά (Spot) Δικαιωμάτων Εκπομπής Ρύπων (EUA)

Η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει αγορά ή πώληση (spot) δικαιωμάτων εκπομπής αερίων (EUA) και να τα πιστωθεί ή χρεωθεί στη μερίδα της, στο Ενωσιακό Μητρώο Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου – στο T+2. Τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων διατηρούνται στη μερίδα της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί μέχρι την παράδοσή τους.

β. Αντιστάθμιση ECX Emissions (EUA) Forward

Σκοπός της αντιστάθμισης (hedging) είναι η προστασία από τις απρόβλεπτες διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς των ECX Emissions (EUA). Η στρατηγική αντιστάθμισης προϋποθέτει τη λήψη θέσης στην προθεσμιακή αγορά. Το ECX Emissions (EUA) Forward είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών που συμφωνούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν προκαθορισμένο φορτίο σε προκαθορισμένη ημερομηνία και τιμή.

πιν

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε;

Η Διεύθυνση Διεθνών Αγορών της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί το κύριο σημείο επικοινωνίας για ενημέρωση σχετικά με τα παραπάνω προϊόντα, καθώς και για μια ευρεία γκάμα προϊόντων διεθνών αγορών. Τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Διεθνών Αγορών βοηθούν την εταιρεία να κατανοήσει την έκθεσή της και τους κινδύνους της αγοράς και ενημερώνουν για τα διαθέσιμα προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου που της ταιριάζουν, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη φύση της έκθεσής της. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τώρα με την Εθνική Τράπεζα και τα εξιδεικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Διεθνών Αγορών στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

 Γενικές Γραμμές Επικοινωνίας: 
+30 210 33 28 816, (-17), (-18)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις διεθνών αγορών μπορείτε να δείτε εδώ.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 237901000, www.nbg.gr) παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες λήψης/διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών σε επενδυτικά προϊόντα, η επένδυση στα οποία ενέχει κινδύνους, όπως ο κίνδυνος απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης. Η διάθεση των επενδυτικών προϊόντων γίνεται βάσει του επενδυτικού προφίλ πελάτη.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση, έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά παροχή συμβουλής, επενδυτικής ή άλλης (όπως λογιστικής, χρηματοοικονομικής, νομικής ή φορολογικής συμβουλής), ή σύστασης ή προτροπής ή υπόδειξης για την αγορά, πώληση επενδυτικών προϊόντων ή συμμετοχή σε αυτά, ούτε συνδέεται με την παρεπόμενη υπηρεσία της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα/επενδυτικά προϊόντα.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν έχει καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με ή ως συνέπεια τυχόν επενδυτικής απόφασης που βασίστηκε στο εν λόγω κείμενο/παρουσίαση. Οι όποιες επενδυτικές αποφάσεις πελατών δε θα πρέπει να στηρίζονται στα περιεχόμενα του παρόντος.

Εάν υφίσταται αμφιβολία για οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου του κειμένου/παρουσίασης, θα πρέπει να αναζητηθεί και ληφθεί συμβουλή ανεξάρτητου επαγγελματία.