Η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου

Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε την τελική κατανομή των μετοχών ύστερα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε Ελλάδα (Δημόσια Προσφορά) και εξωτερικό (book building) ύψους 1,38 δισ. ευρώ. Από την Ελλάδα (15% της έκδοσης) αντλήθηκαν 207 εκατ. ευρώ και από το εξωτερικό (85% της έκδοσης) 1,173 δισ. ευρώ. Συνολικά εκδόθηκαν 1,2 δισ. νέες κοινές μετοχές και η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο 1,15 ευρώ.


Διεθνής κατανομή

Από την κατανομή μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς (1,02 δισ. μετοχές) προκύπτουν τα εξής ποσοστά:

- Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας (ελληνικό Δημόσιο): 30,07% της Διεθνούς Προσφοράς και 25,56% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Paulson & Co. Inc.: 22,59% της Διεθνούς Προσφοράς και 19,20% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Helikon Investment Limited: 6,39% της Διεθνούς Προσφοράς και 5,43% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Αριστοτέλης Μυστακίδης: 3,41% της Διεθνούς Προσφοράς και 2,90% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Λόγω του ότι εκδόθηκαν και κατανεμήθηκαν συνολικά 1,2 δισ. νέες μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς μετά την αύξηση ανέρχεται σε 1,25 δισ ευρώ (1,25 δισ. μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ), τα ποσοστά της συνδυασμένης προσφοράς που αναφέρονται παραπάνω είναι περίπου τα ποσοστά στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (Πειραιώς Holdings).
Ελλάδα

Από την κατανομή της Δημόσιας προσφοράς (180 εκατ. μετοχές), προκύπτουν τα εξής ποσοστά:

- Ειδικοί επενδυτές: 21,25% των νέων μετοχών της Δημόσιας προσφοράς
- Ιδιώτες επενδυτές: 78,75% των νέων μετοχών της Δημόσιας προσφοράς
- To συνολικό ποσοστό των ειδικών και ιδιωτών επενδυτών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 15% της συνδυασμένης προσφοράς.


Υπερκάλυψη

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 452.037.014 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας την προσφορά στην Ελλάδα κατά 2,51 φορές περίπου. Η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα υπερκαλύφθηκε κατά 2,39 φορές και από ειδικούς επενδυτές κατά 2,98 φορές. Η συνδυασμένη προσφορά (νέες μετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό) υπερκαλύφθηκε 3,56 φορές.
Το νέο μετοχικό κεφάλαιο

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings ανέρχεται συνολικά σε 1.250.367.223 ευρώ (1,25 δισ. ευρώ) διαιρούμενο σε 1.250.367.223 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η μία.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. έχει ως εξή:

- 5 Μαΐου: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings.

- 7 Μαΐου: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών