Οι αποφάσεις της Attica Bank για το ΔΣ

Η Attica Bank ανακοίνωσε τις εισηγήσεις/προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των επιμέρους Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προκειμένου οι μέτοχοι να αποφασίσουν επ’ αυτών.

Στη σχετική ενημέρωση σημειώνει ότι τη διαμόρφωση των αμοιβών που καταγράφονται στα θέματα 8 και 9 της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης οι αποφάσεις έχουν ληφθεί από όλα τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας όπως προβλέπουν ο νόμος και οι κανονισμοί της Τράπεζας, ενώ όσον αφορά την πρόταση για την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας που θα αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023, έχει προηγηθεί σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου.

Η ανακοίνωση της Attica Bank

Πηγή: politicus.gr