Στην Attica Bank μεταβιβάσθηκαν τα δάνεια της ΣΙΔΜΑ

Τη μεταβίβαση δανείων ύψους 12 εκατ. ευρώ της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργικής Α.Ε., τα οποία βρίσκονταν υπό τη διαχείριση της DoValue, στην Attica Bank, ανακοίνωσε η εταιρεία, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ της «Κ».

Συγκεκριμένα, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική Α.Ε. ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της επιτυχούς αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2021, κατά την 29η Σεπτεμβρίου 2023 δάνεια ύψους 12 εκατ. ευρώ της Εταιρείας, τα οποία βρίσκονταν υπό τη διαχείριση της DoValue, μεταβιβάσθηκαν στην Attica Bank, στο πλαίσιο της στρατηγικής της DoValue για την επιστροφή των «πράσινων» δανείων στο τραπεζικό σύστημα.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την προσήλωση της Εταιρείας στην εξυγίανση των οικονομικών της μεγεθών, όπως εκάστοτε αποτυπώνεται και στους χρηματοοικονομικούς δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανεισμού της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στις περιοδικές οικονομικές εκθέσεις που τίθενται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού κατά το νόμο, αναφέρει η σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση.