Υπολογίστε τους φόρους που αναλογούν στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020

Με νέους κανόνες θα υπολογιστούν οι φόροι που αναλογούν στα εισοδήματα του έτους 2020, τα οποία θα δηλώσουν φέτος στη Φορολογική Διοίκηση πάνω από 8,9 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα εντός του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Ο λόγος είναι ότι με νόμους που ψηφίστηκαν τα έτη 2019 και 2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις παραμέτρους υπολογισμού των φόρων, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η προσωρινή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2020 που δεν προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις.


Το money-money.gr έφτιαξε για όλους τους φορολογούμενους ένα εύχρηστο εργαλείο αυτόματου υπολογισμού των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες και ακίνητα. Στο εργαλείο αυτό μπορεί να καταφύγει κάθε φορολογούμενος για να διαπιστώσει ποιος είναι ο φόρος εισοδήματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που αναλογούν στα εισοδήματα που απέκτησε το 2020 από τις παραπάνω 4 βασικές πηγές.

 

Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν εντός του δευτέρου τριμήνου 2020 τα φυσικά πρόσωπα, για να δηλώσουν τα εισοδήματα του έτους 2020, θα ισχύσουν οι εξής βασικοί κανόνες υπολογισμού των αναλογούντων φόρων:

 

1) Εφαρμογή φορολογικής κλίμακας με συντελεστές 9% - 44% για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ατομικές επιχειρήσεις και αγροτικές δραστηριότητες. Τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και τα εισοδήματα από ατομικά ασκηθείσες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα φορολογηθούν με ενιαία κλίμακα, αφού προηγουμένως αθροιστούν.

 

Στην κλίμακα αυτή, ο κατώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται στο 9% και επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 10.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 10.000 ευρώ και μέχρι τα 20.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 22%, πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 28%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 36%. Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής φόρου 44%.

 

Η ίδια κλίμακα, που περιγράψαμε παραπάνω θα εφαρμοστεί και για τον υπολογισμό του φόρου στα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες. Η φορολόγηση όμως των αγροτικών εισοδημάτων με την κλίμακα αυτή θα γίνεται αυτοτελώς.

 

2) Έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 777-1.340 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες που δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα ή έχουν ένα έως τέσσερα προστατευόμενα τέκνα: Ειδικά για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις καθώς επίσης και για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται έκπτωση φόρου:

* 777 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

* 810 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.

* 900 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.

* 1120 ευρώ εάν υφίστανται τρία προστατευόμενα τέκνα.

* 1340 ευρώ εάν υφίστανται τέσσερα προστατευόμενα τέκνα.

* επιπλέον 220 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο από το πέμπτο και πάνω.

 

Το ισχύον κατά περίπτωση ποσό έκπτωσης φόρου αφαιρείται από τον φόρο, ο οποίος προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή φόρου 9% στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος και του συντελεστή 22% στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 10.000 ευρώ και μέχρι τα 12.000 ευρώ, αν το ετήσιο εισόδημα κινείται μεταξύ αυτώ των δύο αυτών επιπέδων.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φόρος που αναλογεί με βάση τα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο είναι μικρότερος από την ισχύουσα έκπτωση φόρου, το ποσό της έκπτωσης αυτής περιορίζεται ακριβώς στο ύψος του αναλογούντος φόρου και τον μηδενίζει.

 

Για όσους από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ, η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω περιγραφέντα, μειώνεται κατά το 2% του πέραν των 12.000 ευρώ τμήματος του ετησίου εισοδήματος.


3) Εφαρμογή αυτοτελούς κλίμακας φορολογίας για τα εισοδήματα από ακίνητα, με συντελεστές από 15% έως 45%: Προβλέπεται αυτοτελής φορολόγηση των εισοδημάτων από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας με κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου:

α) 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ.

β) 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.

γ) 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

 

4) Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κλιμακωτά, με συντελεστές από 2,2% έως 10%, σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ τα οποία προήλθαν ΜΟΝΟ από μισθούς ή και συντάξεις: Στους έχοντες ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ (δηλωθέντα φορολογούμενα και φοροαπαλλασσόμενα αθροιστικά από όλες τις πηγές) προερχόμενα μόνο από μισθούς ή και συντάξεις επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης που υπολογίζεται κλιμακωτά, ως εξής:

-2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,

-5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,

-6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,

-7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,

-9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και

-10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 220.000 ευρώ.

 

Τα εισοδήματα από τις άλλες πηγές, δηλαδή από επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες και από ακίνητα, εξαιρούνται φέτος από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.


Με τους κανόνες που περιγράψαμε παραπάνω υπολογίζονται ο φόρος εισοδήματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Βάσει των κανόνων αυτών, το money-money.gr έφτιαξε ένα εύχρηστο εργαλείο υπολογισμού των φόρων, στο οποίο μπορεί να καταφύγει κάθε φορολογούμενος για να διαπιστώσει ποιός είναι ο φόρος εισοδήματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που αναλογούν στα εισοδήματα που απέκτησε το 2020 από τις 4 βασικότερες πηγές.


Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα γίνει από την Α.Α.Δ.Ε., αφού υπολογιστεί το ποσό των φόρων που αναλογούν (το οποίο μπορείτε να το δείτε εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας το εργαλείο υπολογισμού του money-money.gr), ακολουθούνται και τα παρακάτω βήματα προκειμένου να εξαχθεί το αποτέλεσμα της τελικής εκκαθάρισης των φόρων:


5) Επιβολή προκαταβολής φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους με συντελεστή 100% επί του κυρίου φόρου εισοδήματος, σε όσους δηλώνουν εισοδήματα από επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες. Η προκαταβολή επιβάλλεται επί του φόρου εισοδήματος που αναλογεί σε εισοδήματα από επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες. Αν συνυπάρχουν και εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις συμψηφίζεται με τους παρακρατηθέντες φόρους επί των εισοδημάτων αυτών και, αναλόγως, μειώνεται ή μηδενίζεται.

 

6) Επιβολή τέλους επιτηδεύματος από 400 έως 650 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο που έχει ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα: Οι φορολογούμενοι που άσκησαν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες το 2020 οφείλουν να πληρώσουν φέτος το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ και σε επιπλέον 600 ευρώ, για κάθε υποκατάστημα. Ειδικά για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια», δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, και σε 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

 

Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση του 2019, το τέλος επιτηδεύματος θα περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος μέσα στο 2019. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών θα λογίζεται ως μήνας.

Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος:

α) τα πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

β) όσοι ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους,

 

γ) οι φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και εκείνοι για τους οποίους υπολείπονται λιγότερα από 3 έτη μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας.

 

δ) Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

 

ε) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

 

στ) Οι αγρότες, οι οποίοι είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016.

ζ) Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985.

 

7) Έκπτωση παρακρατηθέντων και προκαταβληθέντων φόρων. Από τον φόρο που αναλογεί στο σύνολο των εισοδημάτων του φορολογούμενου από όλες τις βασικές πηγές (από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές δραστηριότητες και ακίνητα) αφαιρούνται οι φόροι που παρακρατήθηκαν το 2020 από εισπραττόμενα ποσά μισθών ή συντάξεων καθώς και οι φόροι που προκαταβλήθηκαν εντός του 2020. Επιπλέον, από το συνολικό ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί στο εισόδημα από μισθούς ή και συντάξεις θα αφαιρεθεί το άθροισμα των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατείτο κάθε μήνα του 2020 από τους μισθούς ή και τις συντάξεις του έτους αυτού.