Αναλυτικές οδηγίες για τη δήλωση - Πώς θα συμπληρώσετε εισοδήματα από μισθούς, μπλοκάκια, ακίνητα

Δείτε πώς θα συμπληρώσετε τα εισοδήματα από μισθούς, μπλοκάκια, ακίνητα

Δείτε πώς θα συμπληρώσετε στη φορολογική δήλωση τα εισοδήματα από μισθούς, μπλοκάκια, ακίνητα, κινητές αξίες και γεωργικές επιχειρήσεις

 (Δείτε εδώ πώς θα συμπληρώσετε τους πίνακες 1 έως και 3 για τα ατομικά στοιχεία τα προστατευόμενα μέλη και τις ενδείξεις ειδικών κατηγοριών που έχουν μείωση φόρου)

Κάντε κλικ στα περιεχόμενα παρακάτω για να μεταφερθείτε στο αντίστοιχο σημείο του κειμένου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Β - ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Β2 - ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ME ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Γ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Β2 - ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ME ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Γ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Δ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Ε - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4

Στον πίνακα αυτό θα συμπληρώνονται τα φορολογούμενα εισοδήματά σας ανάλογα με την πηγή (κατηγορία) προέλευσής τους, καθώς και τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης. 0 πίνακας αυτός έχει επτά κεφάλαια από το Α μέχρι και το Ζ. Ειδικότερα:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που προκύπτει από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα κ.τ.λ. και γενικά από κάθε παροχή που καταβάλλεται περιοδικά ως αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας όπως η αξία δωροεπιταγών, η αξία των χορηγούμενων διατακτικών για αγορά αγαθών, το ποσόν του καταβαλλόμενου ενοικίου, το καταβαλλόμενο ποσό για οικιακό προσωπικό, τα επιδόματα θέσης και ευθύνης και ποσοστό της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας αυτοκινήτων, καθώς και το εισόδημα που προκύπτει από συντάξεις (κύριες ή επικουρικές), μερίσματα ή βοηθήματα και κάθε άλλου είδους παροχές που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί φορείς στους συνταξιούχους τους.

Ομοίως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985.

Επίσης εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και η ωφέλεια που αποκτούν οι δικαιούχοι κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα ασκείται σε χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούχος δεν έχει αποχωρήσει από την εταιρία. Τα ίδια εφαρμόζονται και για προγράμματα διάθεσης μετοχών αλλοδαπής εταιρείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό ημεδαπής συνδεδεμένης ανώνυμης εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κν. 2190/1920.

Καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία, που βαρύνουν πραγματικά το μισθωτό ή συνταξιούχο.

Εισφορά αλληλεγγύης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος δεν πρέπει να αφαιρέσετε το ποσό του φόρου και το ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκε στις αποδοχές, ούτε τις κρατήσεις που έγιναν από το μισθό για την εξόφληση στεγαστικού ή άλλου δανείου. Επίσης, οι κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά μέσα στο 2013 σε μισθωτούς και συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, και για τις οποίες οι δικαιούχοι επέλεξαν να φορολογηθούν στο χρόνο είσπραξης (2013) καθώς και οι δεδουλευμένες καθαρές αποδοχές προηγούμενων ετών που εισπράχθηκαν καθυστερημένα μέσα στο έτος 2013 λόγω επίσχεσης εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης τους κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, συμπληρώνονται αφού εκπέσει ποσοστό 20% του καθαρού ποσού, στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα αυτού, συναθροισμένες με τυχόν άλλα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες του έτους 2013. Φυσικά αν η μείωση του 20% στα αναδρομικά έχει υπολογιστεί και εμφανίζεται στην οικεία βεβαίωση που δόθηκε από τον εργοδότη ή συνταξιοδοτικό φορέα, οι ενδείξεις θα συμπληρωθούν με τα ποσά που γράφονται στην υπόψη βεβαίωση.

Για τις αποδοχές ή συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά μέσα στο 2013 σε μισθωτούς και συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση και για τις οποίες οι δικαιούχοι επέλεξαν να φορολογηθούν στα έτη που ανάγονται καθώς και στις περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα συντάξεις, αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς, χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης και θα δηλωθούν με συμπληρωματική δήλωση στο χρόνο που αφορούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και όχι από κρατήσεις κ.τ.λ., κάθε επίδομα ή παροχή μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στο άρθρο 6 του ν.2238/1994 ή στο νόμο που χορηγεί, αυτά.

Ειδικότερα για τη συμπλήρωση του πίνακα 4Α διευκρινίζουμε τα εξής:

Κωδικοί 301-302.

Συμπληρώνεται το καθαρό εισόδημα, αθροίζοντας όλα τα καθαρά ποσά που πήρατε ως μισθωτός από μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα, την ωφέλεια που αποκτήσατε τόσο κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης τ-Η απόκτησης μετοχών όσο και από προγράμματα διάθεσης μετοχών αλλοδαπής εταιρείας σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών και υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα σας ασκείται σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχετε αποχωρήσει από την εταιρία, το τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήσατε εξαιτίας της παροχής, από την επιχείρηση της οποίας είστε στέλεχος, χρήσης αυτοκινήτου κ.τ.λ. Στους κωδικούς αυτούς θα συμπληρωθούν και οι καθαρές αποδοχές συντακτών ή δημοσιογράφων. Τα ποσά αυτά συμπληρώνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών που σας χορήγησε ο εργοδότης σας (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κ.τ.λ.).

Μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος των αποδοχών ή συντάξεων, το ακαθάριστο και καθαρό ποσό, οι κρατήσεις, ο φόρος που αναλογεί και παρακρατήθηκε καθώς και το ποσό που παρακρατήθηκε έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011. Ειδικά, οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2013 και δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών λόγω επίσχεσης εργασίας ή λόγω πτώχευσής του εργοδότη ή από λόγους ανώτερης βίας (π.χ. κατάληψη) θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να περιλάβουν σε αυτή τις αποδοχές τους αυτές, αλλά θα πρέπει να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος, για τον οποίο δεν χορηγήθηκε από τον εργοδότη η σχετική βεβαίωση αποδοχών. Οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2013 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές συμπληρώνονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές καθόσον αυτές θα δηλωθούν μεταγενέστερα στο χρόνο είσπραξής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι οι ενδείξεις και τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων που χορηγεί ο εργοδότης ή ο ασφαλιστικός φορέας δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να μεταβάλλονται εκτός, αν συντρέχει περίπτωση οπότε μεταβάλλονται μόνο από τον κατά νόμο αρμόδιο εκδότη αυτών.

Κωδικοί 303-304.

Συμπληρώνεται το άθροισμα των καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις, που πήρατε ως συνταξιούχος από κύρια ταμεία συντάξεων.

Στους κωδικούς αυτούς δεν θα συμπληρωθεί το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) το οποίο συμπληρώνεται στους κωδικούς 305-306 του ΠΙΝΑΚΑ 6. Τα ποσά των συντάξεων κ.τ.λ. συμπληρώνονται από τις βεβαιώσεις που σας χορηγεί το ασφαλιστικό σας ταμείο. Αν στη βεβαίωση περιλαμβάνεται εκτός από την κύρια σύνταξη και επικουρική, αλλά σε ξεχωριστή σειρά η καθεμιά, στους κωδικούς αυτούς θα συμπληρώνεται μόνο το ποσό της κύριας σύνταξης και το ποσό της επικουρικής σύνταξης συμπληρώνεται στους κωδικούς 321-322.

Κωδικοί 321-322.

Συμπληρώνεται το άθροισμα των καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και βοηθήματα που πήρατε ως συνταξιούχος από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής ή Αλληλοβοηθείας και Επικουρικά.

Κωδικοί 317-318.

Εφόσον είστε ποδοσφαιριστής, καλαθοσφαιριστής, προπονητής ή άλλος αμειβόμενος αθλητής και σας καταβλήθηκαν χρηματικά ποσά μέσα στο 2013 από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας συμβολαίου μεταγραφής ή ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας που υπογράφθηκε από την 1.1.2010 και μετά, τότε στους κωδικούς αυτούς θα συμπληρώνεται το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής αξίας του συμβολαίου διά του αριθμού των ετών που διαρκεί το συμβόλαιο. Στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται επίσης και τα επιδόματα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν. 1892/1990. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό του φόρου συμπληρώνεται στους κωδικούς 609-610 του πίνακα 8.

Κωδικοί 307-308.

Συμπληρώνεται το καθαρό εισόδημα (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών) που αποκτήσατε από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή από παροχή υπηρεσίας προς πελάτες σας (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) να έχετε έγγραφη σύμβαση με τους πελάτες σας οι οποίοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας, και

β) οι πελάτες σας οι οποίοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας να μην υπερβαίνουν τους τρείς (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων σας από το ελευθέριο επάγγελμα ή από την παροχή υπηρεσίας να προέρχεται από έναν (1) από τους πελάτες σας οι οποίοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας. Οι προκαταβληθέντες ή παρακρατηθέντες φόροι των περιπτώσεων 1,2,3 του πίνακα 8 που αφορούν το εισόδημα αυτό, πρέπει να συμπληρώνονται στους κωδικούς 601-602, 603-604, 605-606 αντίστοιχα.

Κωδικοί 309-310.

Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό που προκύπτει αφού αθροίσετε τα πληρωτέα ποσά (ονομαστική αξία μείον ασφαλιστικές εισφορές) που αναγράφονται σε όλα τα εργόσημα έτους 2013, τα οποία σας μεταβιβάστηκαν εξαιτίας της παροχής εργασίας σας σε διάφορους εργοδότες.

Κωδικοί 311-312.

Συμπληρώνεται το εισόδημα που προσδιορίζεται από τις αναλυτικές καταστάσεις (οικοδομικών ενσήμων, αυτασφάλισης κ.τ.λ.) του ασφαλιστικού φορέα (Ι.Κ.Α.).

Κωδικοί 343-344.

Συμπληρώνεται το εισόδημα των περιπτώσεων 1 -7 του πίνακα 4Α για το οποίο σας έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και το οποίο δεν είναι ήδη προ-συμπληρωμένο στους αντίστοιχους κωδικούς του ίδιου πίνακα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης. Επίσης συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των καθαρών αποδοχών των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών τους. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το χρόνο παροχής εργασίας και τις αμοιβές που καταβλήθηκαν πραγματικά και όχι μόνο τις αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε ευρώ πρέπει να γίνει με βάση την επίσημη ισοτιμία του ευρώ προς το ξένο νόμισμα, κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 4Α και 8

Έστω ότι είσθε συνταξιούχος του Δημοσίου και ότι η σύζυγός σας είναι ιδιωτική υπάλληλος. Έστω επίσης ότι από τις οικείες βεβαιώσεις προκύπτουν τα εξής:

Είδος

Εισοδήματος

Καθαρό Ποσό

Φόρος που αναλογεί

Φόρος που παρακρατήθηκε

Εισφορά άρθρου 29 ν.3986/2011 που παρακρατήθηκε

Σύνταξη Δημοσίου υποχρέου

12.500,00

650,00

640,25

125,00

Μέρισμα Μ.Τ.Σ. υποχρέου

3.815,00

381,50

375,78

-

Σύνολο του υποχρέου

16.315,00

1.031,50

1.016,03

125,00

Μισθός της συζύγου

12.600,00

672,00

661,92

126,00Στην περίπτωση αυτή, συμπληρώνονται οι παρακάτω κωδικοί των πινάκων 4Α και 8 της δήλωσης, ως εξής:

Κωδ. (303) = 12.500,00

Κωδ. (321) = 3.815,00

Κωδ. (313) = 1.031,50

Κωδ. (315) = 1.016,03

Κωδ. (333) = 125,00

Κωδ. (302) = 12.600,00
Κωδ. (314) = 672,00

Κωδ. (316) = 661,92

Κωδ. (334) = 126,00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Β - ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προέρχεται από την εκμετάλλευση γεωργικών επιχειρήσεων κάθε μορφής και είδους, όπως αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, σηροτροφικών, δασικών, αλιευτικών, κ.τ.λ.

Κωδικοί 461-462.

Συμπληρώνεται τα καθαρά κέρδη της ατομικής σας επιχείρησης όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία ή στοιχεία αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω κωδικοί συμπληρώνονται υποχρεωτικά από όσους τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. και προαιρετικά από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ., με βάση τα στοιχεία που κατέχουν. Το καθαρό γεωργικό εισόδημα προσδιορίζεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα στα οποία προστίθενται και οι επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επίσης παραγωγής.

Οι αγρότες που δεν τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. (ειδικού καθεστώτος) πριν συμπληρώσουν τους κωδικούς αυτούς πρέπει να συμπληρώνουν κατάσταση με το σύνολο των γεωργικών τους δραστηριοτήτων, τους προβλεπόμενους κατά κλάδο γεωργικής εκμετάλλευσης συντελεστών καθαρού κέρδους και τα καθαρά κέρδη ως εξής:

Νομός (Δήμος /Διαμέρισμα ή Κοινότητα) εκμετάλλευσης

Είδος αγροτικής

παραγωγής (φυτικά ή ζωικά προϊόντα)

Ακαθάριστο Εισόδημα (1)

Συντελεστής Καθαρού Κέρδους (2)

Καθαρά Κέρδη (3) = (1) x (2)

Υποχρέου

Της Συζύγου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

           
Το άθροισμα των καθαρών κερδών θα συμπληρώνεται στους κωδικούς 461 - 462.

Κωδικοί 921-922.

Συμπληρώνεται μόνο το καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα, το οποίο έχετε ήδη συμπεριλάβει στον κωδικό 461-462 του πίνακα αυτού.

Κωδικοί 919-920.

Συμπληρώνεται το καθαρό γεωργικό εισόδημα που σας αναλογεί από τη συμμετοχή σας σε συνεκμετάλλευση ή συμπλοιοκτησία, αλιευτικών σκαφών μέχρι δέκα (10) κόρους, (με μέλη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες), που δε φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 Κ.Φ.Ε.

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 4Β2 - ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ME ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και από όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ., προκειμένου να προσδιορισθεί το καθαρό γεωργικό εισόδημα με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42 του ν.2238/1994.

Κωδικοί 915-916.

Συμπληρώνεται το καθαρό γεωργικό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από τη συμπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα αυτού.

Κωδικοί 923-924.

Συμπληρώνεται μόνο το καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα το οποίο έχετε ήδη συμπεριλάβει στον κωδικό 915-916 του πίνακα αυτού.

Κωδικοί 335-336.

Συμπληρώνονται τα ενοίκια που πραγματικά καταβάλατε για μίσθωση γεωργικής γης.

Κωδικός 326.

Συμπληρώνεται η αξία του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού (αθροιστικά του υπόχρεου και της συζύγου).

Κωδικοί 337-338.

Συμπληρώνεται το 25% της αξίας του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού ή εάν είστε νέος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ηλικίας μέχρι 40 ετών, το 50% της αξίας αυτής.

Κωδικοί 339-340.

Συμπληρώνεται το αντίστοιχο ποσό που απαλλάσσεται από το φόρο, κατά περίπτωση, μόνο αν είσθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κωδικοί 335-338 και 326 συμπληρώνονται μόνο αν το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που συμπληρώνεται στον κωδικό 915 ή 916 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε συμπληρώσει στον κωδικό 461 ή 462 ή αν δεν έχετε συμπληρώσει τους κωδικούς αυτούς γιατί υπάγεστε στην περίπτωση της προαιρετικής συμπλήρωσής του.

Κωδικοί 465-466.

Συμπληρώνεται η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους που προκύπτει από την ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή στην περίπτωση που τηρούνται βιβλία Γ' κατηγορίας.

Κωδικοί 467-468.

Συμπληρώνεται η ζημιά προηγούμενων οικονομικών ετών που προέκυψε από την ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης στην ημεδαπή στην περίπτωση που τηρούσατε βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Κωδικοί 475-476.

Συμπληρώνονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση της γεωργικής σας επιχείρησης στην ημεδαπή. Κωδικοί 479-480.

Συμπληρώνονται τα καθαρά κέρδη της ατομικής σας επιχείρησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100KW, στην ημεδαπή μεταφέροντάς τα από το έντυπο Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση.

Κωδικοί 481-482.

Συμπληρώνονται τα καθαρά κέρδη της ατομικής σας αγροτουριστικής επιχείρησης δυναμικότητας, μέχρι 10 δωματίων, στην ημεδαπή, μεταφέροντάς τα από το έντυπο Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Τα ποσά των κωδικών 921-922 και 923-924 συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους δεδομένου ότι το καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα έχει δηλωθεί στους κωδικούς 461-462 και 915-916, αντίστοιχα και

β) Τα ποσά των κωδικών 479-480 και 481-482 συμπληρώνονται στον πίνακα αυτόν επίσης για πληροφοριακούς λόγους δεδομένου ότι ως εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα θα πρέπει να δηλωθεί στους κωδικούς 401-402 του ΠΙΝΑΚΑ 4Γ της δήλωσης (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ). Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του πίνακα 4Β έχουν δοθεί με την 1009959/158/Α0012/ΠΟΛ.1026/27.1.1998 διαταγή μας. Επίσης, σε περίπτωση που οι γραμμές του πιο πάνω υποπίνακα, καθώς και οι κωδικοί 326,337 και 338 δεν επαρκούν για να απεικονισθούν όλες οι γεωργικές σας δραστηριότητες και όλες οι αγορές του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, θα συμπληρώσετε αναλυτική κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση του πιο πάνω πίνακα και κωδικών, με τις υπόλοιπες γεωργικές δραστηριότητες και όλες τις αγορές σας. Τα αθροίσματα της κατάστασης αυτής θα μεταφερθούν αντίστοιχα στους κωδικούς 915-916,326 και 337-338.   

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Γ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τον πίνακα αυτό συμπληρώνουν όσοι αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, δηλαδή όσοι αποκτούν εισόδημα από ατομική ή εταιρική εμπορική, βιοτεχνική, βιομηχανική επιχείρηση ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, που δεν θεωρείται από το νόμο ελευθέριο επάγγελμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τη συμμετοχή τους σε προσωπικές εταιρείες που δεν υπάγονται στο άρθρο 10 του ΚΦΕ.

Ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και: Το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου IX, το οποίο αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ατομικής εμπορικής ή γεωργικής επιχείρησης (αναλυτικές οδηγίες στους κωδ. 407-408 του πίνακα αυτού).

Επισημαίνεται, ωστόσο ότι όσοι ασκούν γεωργική επιχείρηση και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, θα συμπληρωθούν υποχρεωτικά στους οικείους κωδικούς, την τυχόν υπεραξία από την πώληση του αγροτικού αυτοκινήτου Ι.Χ. καθόσον τα εν λόγω αυτοκίνητα εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση της υπεραξίας αυτής σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1146/1972.

Στον πίνακα αυτό, προβλέπονται ξεχωριστοί κωδικοί για τα δηλούμενα κέρδη ή ζημιές χρήσης. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της χρήσης, συμπληρώστε τον αντίστοιχο κωδικό. Ειδικότερα:

Κωδικοί 401-402.

Συμπληρώνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη από την άσκηση ατομικής επιχείρησης στην ημεδαπή, μεταφέροντάς τα από το έντυπο Ε3, το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση. Στα πιο πάνω κέρδη συμπεριλαμβάνεται και το υπερτίμημα από την πώληση παγίων της επιχείρησης, ειδικά όμως για το υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου Ι.Χ. που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, ανατρέξτε στους οδηγίες των κωδικών 407-408 του ίδιου πίνακα. Επισημαίνεται ότι οι ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες θα περαιώσουν τη χρήση 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010, θα συμπληρώσουν στους κωδικούς 401-402 τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων μεταφέροντάς τα από τον οικείο κωδικό του εντύπου Ε3. Στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνεται ακόμα τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100 KW καθώς και αυτά αγροτουριστικής επιχείρησης δυναμικότητας μέχρι 10 δωματίων, τα οποία αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (στους κωδικούς 479-480 και 481-482 του πίνακα 4Β έχουν συμπληρωθεί μόνο για πληροφοριακούς λόγους).

Κωδικοί 405-406.

Συμπληρώνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από τη συμμετοχή σας σε:

α) Κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται μέχρι και δύο επιβατικά (ταξί, λεωφορεία) ή φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης,

β) λοιπούς υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, ΕΕ, κ.τ.λ.) οι οποίοι εκμεταλλεύονται μόνο ένα επιβατικό (ταξί, λεωφορείο) ή φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης.

Κωδικοί 407-408.

Συμπληρώνεται το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου Ι.Χ. που αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ατομικής επιχείρησης που τηρεί βιβλία κατώτερης της Γ κατηγορίας διπλογραφικά) του ΚΦΑΣ, εφόσον θέλετε να φορολογηθεί με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το φόρο υπεραξίας του οχήματος που έχετε καταβάλει ή έχει βεβαιωθεί με τη σχετική δήλωση που υποβάλατε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στους κωδικούς 607-608 του πίνακα 8.

Όταν όμως οι επιχειρήσεις αυτές, επιλέξουν να φορολογηθούν αυτοτελώς για το υπερτίμημα αυτό, τότε τόσο το ποσό του υπερτιμήματος όσο και του φόρου που βεβαιώθηκε η καταβλήθηκε για αυτό, δεν θα συμπληρωθούν στους πιο πάνω κωδικούς ή σε άλλους κωδικούς των λοιπών κατηγοριών εισοδημάτων του πίνακα Α. Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας) η ωφέλεια που ενδεχόμενα αποκτούν από τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου φορολογείται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος αυτοκινήτου για μεταβιβάσεις αυτοκινήτου που πραγματοποιούνται από 1.1.2004 και μετά (παρ. 12 άρθρου 30 ν. 3220/2004), δηλαδή πρέπει να συμπεριληφθεί στους κωδικούς 401-402 του πίνακα αυτού.

Κωδικοί 413-414.

Συμπληρώνεται η ζημιά του ίδιου οικον. έτους από ατομική επιχείρηση στην ημεδαπή, μεταφέροντάς την από το έντυπο Ε3, το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2013 με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010 και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σας προκύπτει ζημιά για αυτή τη χρήση, τότε αυτή μηδενίζεται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις κι επομένως στους κωδικούς αυτούς δεν θα συμπληρώνεται κανένα ποσό ζημιάς.

Κωδικοί 415-416.

Συμπληρώνεται το υπόλοιπο της ζημιάς από ατομική επιχείρηση στην ημεδαπή που έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε για συμψηφισμό από προηγούμενα οικον. έτη. Στην περίπτωση που έχετε περαιώσει παλαιότερες χρήσεις με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σας προέκυψε ζημιά σε κάποια από αυτές, τότε η ζημιά αυτή δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις κι επομένως στους κωδικούς αυτούς δεν θα συμπεριλάβετε τη ζημιά αυτή. Η τυχόν ζημιά που προέρχεται από προηγούμενα οικονομικά έτη για τα οποία έχετε φορολογηθεί με βάση της ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες δεν μεταφέρεται για συμψηφισμούς στους κωδικούς αυτούς.

Κωδικοί 423-424.

Συμπληρώνεται το υπόλοιπο της ζημιάς του ίδιου ή προηγούμενων οικον. ετών από τη συμμετοχή σας στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στους πιο πάνω κωδικούς 405-406, που έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε για συμψηφισμό από προηγούμενα οικον. έτη. Στην περίπτωση που έχετε περαιώσει παλαιότερες χρήσεις με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σας προέκυψε ζημιά σε κάποια από αυτές, τότε η ζημιά αυτή δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις κι επομένως στους κωδικούς αυτούς δεν θα συμπεριλάβετε τη ζημιά αυτή. Η τυχόν ζημιά που προέρχεται από προηγούμενα οικονομικά έτη για τα οποία έχετε φορολογηθεί με βάση της ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες δεν μεταφέρεται για συμψηφισμούς στους κωδικούς αυτούς.

Κωδικοί 425-426.

Συμπληρώνονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση της εμπορικής σας επιχείρησης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2013 με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010, συμπληρώνονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Δ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Για τη συμπλήρωση αυτού του πίνακα συμπληρώνεται προηγούμενα το έντυπο Ε3, από το οποίο μεταφέρονται, κατά περίπτωση, στους αντίστοιχους κωδικούς τα σχετικά ποσά, σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες. Σημειώνεται ότι στον πίνακα προβλέπονται ξεχωριστοί κωδικοί για τα κέρδη και τις ζημιές χρήσης.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της χρήσης (κέρδη ή ζημιές) συμπληρώστε τον αντίστοιχο κωδικό. Ειδικότερα για τη συμπλήρωση αυτού του πίνακα διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Κωδικοί 501-502.

Συμπληρώνεται το καθαρό εισόδημα από την ατομική άσκηση στην ημεδαπή κάποιου ελευθέριου επαγγέλματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2013, με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010, συμπληρώνονται τα κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, μεταφέροντάς τα από τον οικείο κωδικό του εντύπου Ε3.

Κωδικοί 503-504.

Συμπληρώνονται οι καθαρές αμοιβές που αποκτήσατε στην ημεδαπή ως πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανωνύμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών, κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς, συγγραφείς και μουσουργοί από συγγραφικά δικαιώματα, αντιπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή σας σε συμβούλια και επιτροπές του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., σωματείων, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και οργανισμών γενικά. Διευκρινίζεται ότι και οι αμοιβές αυτής της κατηγορίας αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.

Κωδικοί 505-506.

Συμπληρώνεται το ποσό που εισπράξατε από το σύζυγο ή τη σύζυγο λόγω διατροφής και η οποία έχει επιδικασθεί ή συμφωνηθεί με συμβολαιογραφική πράξη. Το ποσό της διατροφής που εισπράξατε αναδρομικά μέσα στο έτος 2013, με βάση δικαστική απόφαση, δεν είναι εισόδημα του έτους αυτού, αλλά του έτους στο οποίο ανάγεται και για αυτό το εισόδημα πρέπει να υποβάλετε συμπληρωματική δήλωση του οικείου οικονομικού έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται στα παιδιά, από οποιαδήποτε αιτία, δε θεωρείται εισόδημά τους και δεν θα συμπληρωθεί στους κωδικούς αυτούς ή σε άλλους κωδικούς των λοιπών κατηγοριών εισοδημάτων του πίνακα 4.

Κωδικοί 507-508.

Συμπληρώνεται οποιοδήποτε άλλο εισόδημα αποκτήσατε στην ημεδαπή και δεν το έχετε ήδη γράψει στους πίνακες 4Α, 4Β, 4Γ, 4Ε και 4ΣΤ γιατί δεν ανήκει σε καμιά από τις κατηγορίες εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ' αυτούς.

Κωδικοί 511-512.

Συμπληρώνεται το ποσό της ζημιάς της χρήσεως 2013, που προέκυψε από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην ημεδαπή. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2013 με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010 και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σας προκύπτει ζημιά για αυτή τη χρήση, τότε αυτή μηδενίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις κι επομένως στους κωδικούς αυτούς δεν θα συμπληρώνεται κανένα ποσό ζημιάς.

Κωδικοί 515-516.

Συμπληρώνεται το υπόλοιπο της ζημίας που προέκυψε από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην ημεδαπή και έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε για συμψηφισμό από τα τρία προηγούμενα οικον. έτη. (Η ρύθμιση αυτή ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2010 και μετά). Στην περίπτωση που έχετε περαιώσει τη χρήση αυτή με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σας προέκυψε ζημιά, τότε η ζημιά αυτή δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις κι επομένως στους κωδικούς αυτούς δε θα συμπεριλάβετε τη ζημιά αυτή. Η τυχόν ζημιά που προέρχεται από προηγούμενα οικονομικά έτη για τα οποία έχετε φορολογηθεί με βάση τις ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στους κωδικούς αυτούς.

Κωδικοί 517-518.

Συμπληρώνονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός σας στην ημεδαπή. Στην περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2013 με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.3842/2010, συμπληρώνονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4Ε - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προέρχεται:

α) από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή επίταξη ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση σε τρίτους δωρεάν της χρήσης μιας ή περισσότερων οικοδομών,

β) από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση σε τρίτους μιας ή περισσότερων γαιών (δασών, βοσκοτόπων κ.τ.λ.). Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί, είτε με δικαστική απόφαση είτε με οριστικό συμβόλαιο ή λόγω χρησικτησίας, το εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση.

Επίσης, εισόδημα από ακίνητα είναι και τα ποσά της άυλης εμπορικής αξίας που καταβλήθηκαν από το μισθωτή πέρα από τα ενοίκια κατά τη μίσθωση ακινήτου.

Πριν συμπληρώσετε τις ενδείξεις αυτού του πίνακα πρέπει να συμπληρώσετε την Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων από Ακίνητα (Ε2).

Το έντυπο Ε2 δε θα συμπληρώνεται σε περίπτωση:

α) Ιδιοκατοίκησης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή μη εξοχικής). Επίσης στη περίπτωση αυτή δε θα συμπληρώνεται ο πίνακας αυτός, αλλά θα συμπληρώνονται μόνο οι ενδείξεις του πίνακα 5 (υποπίνακας 1α), σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω για τη συμπλήρωσή του και

β) καταβολής ποσού πέρα από τα ενοίκια (άυλης εμπορικής αξίας) από τον μισθωτή κατά τη μίσθωση ακινήτου. Τα ποσά αυτά προστίθενται κατά περίπτωση στους κωδικούς αριθμούς 121-910 και 741-742 του πίνακα αυτού, με εξαίρεση τα ποσά της άυλης εμπορικής αξίας που συμπληρώνονται στους κ.α. 109-110, τα οποία δε συμπληρώνονται συγχρόνως και στους κ.α. 741-742. Η μεταφορά των ποσών αυτών στους πιο πάνω κωδικούς γίνεται από τη δήλωση του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. που έχει ήδη υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ., φωτοαντίγραφο της οποίας συνυποβάλλεται και ο φόρος που έχει καταβληθεί θα γράφεται στους κ.α. 127-128 του πίνακα 8. Από τα συνολικά ποσά των στηλών του εντύπου Ε2 μεταφέρετε τα επιμέρους ποσά κατά κατηγορία ακινήτων στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα αυτού, εκτός από το εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μίας κύριας κατοικίας από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, επιφάνειας μέχρι διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα.

Κωδικοί 103-110.

Συμπληρώνεται το σύνολο των ενοικίων, που αποκτήσατε, κατά κατηγορίες ακινήτων, όπως αυτές εμφανίζονται στη δήλωση, μεταφέροντας από τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων στηλών του εντύπου Ε2 τα επιμέρους ποσά κατά κατηγορία ακινήτου, στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης. Επίσης, συμπληρώνονται και τα ποσά της άυλης εμπορικής αξίας κατά κατηγορία ακινήτου, που καταβλήθηκαν από το μισθωτή πέρα από τα ενοίκια, κατά τη μίσθωση ακινήτου. Στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται τα ενοίκια των ακινήτων, ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ή όχι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν.3028/2002 και του άρθρου 4 του ν.1577/1985, που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και μετά.

Κωδικοί 101-102.

Συμπληρώνεται το σύνολο των ενοικίων που αποκτήσατε από εκμίσθωση γαιών, μεταφέροντας από το συνολικό ποσό της αντίστοιχης στήλης του εντύπου Ε2, τα επί μέρους ποσά αυτών, καθώς και ποσά πέρα από τα ενοίκια που τυχόν καταβάλλονται από το μισθωτή κατά τη μίσθωση του ακινήτου.

Κωδικοί 909-910.

Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται στην περίπτωση που το εισόδημα από εκμίσθωση γεωργικής γης των κωδικών 101 - 102 είναι μικρότερο από αυτό που προσδιορίζεται με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σημειώνεται ότι στη στήλη 2 της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε2 θα συμπληρώνεται απαραίτητα ο χαρακτηρισμός της εκμισθούμενης γεωργικής γης (πεδινή, ημιορεινή, ορεινή, αρδευόμενη ή μη ή θερμοκήπιο). Στους κωδικούς λοιπόν 909-910 συμπληρώνεται το άθροισμα των μεγαλύτερων επιμέρους ενοικίων, που προκύπτουν από τη σύγκριση δηλωθέντων ενοικίων και προσδιοριζόμενων με την αντικειμενική μέθοδο. Σας παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα. Έστω ότι δηλώθηκε από το φορολογούμενο στο έντυπο Ε2:

Χαρακτηρισμός

Στρέμματα

Ενοίκιο

Σύνολο

περιοχής

 

κατά στρέμμα

 

Πεδινό μη αρδευόμενο

5

30,00

150,00

Ημιορεινό μη αρδευόμενο

2

24,00

48,00

Ορεινό μη αρδευόμενο

3

16,00

48,00και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθεί (αντικειμενικός προσδιορισμός εκμίσθωσης γεωργικής γης), τα ποσά διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

Χαρακτηρισμός περιοχής

Στρέμματα

Ενοίκιο κατά στρέμμα

Σύνολο

Πεδινό μη αρδευόμενο

5

20,00

100,00

Ημιορεινό μη αρδευόμενο

2

8,00

16,00

Ορεινό μη αρδευόμενο

3