Εξαήμερη εργασία: Οι υποχρεώσεις και οι αμοιβές

Σε λίγες ημέρες και πιο συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου ξεκινά η εξαήμερη εργασία για πολλούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, η εφαρμογή της οποίας θα συνδυαστεί με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Συγκεκριμένα, ο νόμος 5053/23 προέβλεπε την έναρξη της εξαήμερης εργασίας για τους οργανισμούς και τις εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Ο εργοδότης θα αποφασίζει για την εξαήμερη εργασία και θα δηλώνει στην ΕΡΓΑΝΗ τους εργαζόμενους που θα δουλεύουν μία επιπλέον ημέρα.

Πώς θα πληρώνεται η εξαήμερη εργασία

Οι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν έξι μέρες θα δουν προσαύξηση 40%. Η εργασία τους δεν θα ξεπερνά τις 8 ώρες και απαγορεύονται η υπερεργασία καθώς και οι υπερωρίες. Σε περίπτωση που η 6η μέρα εργασίας συμπίπτει με ημέρα αργίας ή Κυριακή, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει προσαύξηση 75% στο ωρομίσθιο συν το 40%. Επίσης, οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.

Τι προβλέπεται για την εξαήμερη εργασία

Το μέτρο της απασχόλησης για έξι ημέρες προβλέπεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας, αρκεί:

  • να έχει προ-δηλώσει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία
  • να δηλώνεται, κάθε φορά που επιθυμεί να κάνει χρήση της 6ης ημέρας, εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Η ειδική αυτή συνθήκη δηλώνεται από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο και υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία, η απασχόληση των εργαζομένων κατά την πρόσθετη ημέρα δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες, ενώ απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ημέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

Στο καθεστώς της 6ήμερης εργασίας ανήκουν οι φορείς του Δημοσίου, οι ΔΕΚΟ, η βιομηχανία και κλάδοι του ιδιωτικού τομέα συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό.